صورت عملکرد سود وزیان

حسابداران برتر » متنون اصلی » صورت عملکرد سود وزیان

صورت عملکرد سود وزیان

صورت عملکرد سود و زیان

در شرکت های برای تهیه صورت های سود و زیان بصورت زیر عمل می نمائیم؛

الف:صورت حساب سود وزیان

قیمت تمام شده کالای فروش رفته-( درآمد + فروش خالص)  =سود و زیان ناخالص

موجودی پایان دوره – قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش = قیمت تمام شده کالای فروش رفته

خرید خالص+ موجودی اول دوره = قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش

 برگشت از خرید و تخفیفات -خرید ناخالص = خرید خالص

*برای بدست آوردن سود و زیان خالص در شرکت ها ی بازرگانی ابتدا می بایست فروش خالص را بصورت زیر بدست آورید:

برگشت از فروش و تخفیفات- فروش ناخالص = فروش خالص

مفهوم این فرمول این است که میزان فروشی که برگشت و تخفیفات شرکت از آن کسر شده باشد.

*برای بدست آوردن قیمت کالای فروش رفته می بایستی ،قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش را از مانده پایان دوره کسر نمائیم .به این مفهوم که میزان کالایی که در انبار در انتهای سال باقی مانده را از کل  کالاهای اول دوره و خرید طی دوره کسر کنیم.

موجودی پایان دوره – قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش = قیمت تمام شده کالای فروش رفته

*برای اینکه بتوانیم قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش را بدست آوریم بایستی موجودی اول دوره انبار را با خرید خالص جمع نماییم یعنی خریدی که برگشتی ها و تخفیفات از آن کسر شده باشد.

خرید خالص + موجودی اول دوره = قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش

پس از مراحل ف موجودی اول دوره وق سود و زیان ناخالص از فرمول زیر بدست می آید:

قیمت تمام شده کالای فروش رفته – (درآمد + فروش خالص) = سود و زیان ناخالص

از آنجا که این سود و زیان بدون کسر هزینه های دیگر می باشد به آن سود و زیان ناخالص می گویند و لازم است از آنجا که این سود و زیان خالص از کسر سود و زیان خالص و هزینه ها بدست می آید.

هزینه ها  – سود و زیان ناخالص = سود و زیان خالص

صورت سود و زیان

شرکت …………….

تاریخ منتهی به ……………..

فروش خالص                             ————                               ————

فروش ناخالص                               ***                                             ***

برگشت از خرید و تخفیفات                  *               

در آمد                                                                                           *

جمع فروش و در آمد                                                                        ****

کسر می شود:

قیمت تمام شده کالای فروش رفته                                                          **

موجودی اول دوره   *

خرید خالص          *

خرید ناخالص        **

برگشت از خرید و تخفیفات     *                                                         

قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش   *       

موجودی پایان دوره             *                                                          ***

سود و زیان ناخالص           *

کسر می شود:

هزینه ها:

هزینه اداری        *

هزینه توزیع و فروش     *

هزینه حقوق و دستمزد      *

هزینه مالی        *

سایر هزینه ها      *

سود زیان خالص     **

صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.صورت عملکرد سود وزیان.