صورت حساب سود و زیان شرکتهای بازرگانی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » صورت حساب سود و زیان شرکتهای بازرگانی

صورت حساب سود و زیان شرکتهای بازرگانی

صورت حساب سود و زیان شرکتهای بازرگانی

صورت حساب سود و زیان شرکتهای بازرگانی

در شرکتهای بازرگانی قرار است که خرید و فروش کالایی داشته باشیم که از کنار

این سود کنیم. بالای تمامی صورت مالی این سه مورد می آید. سطر اول اسم شرکت

، سطر دوم عنوان صورت و سطر سوم تاریخ. صورت حساب سود و زیان شرکتهای

بازرگانی اولین گزینه در صورت حساب سود و زیان شرکتهای بازرگانی فروش خالص

است که حاصل فروش خالص  یعنی فروش نا خالص منهای برگشت از فروش و تخفیفات.

برای نمونه شرکتی فروش نا خالص آن بوده 10.000.000 و مبلغ 500.000 برگشتی و

تخفیف بوده، بنابراین فروش خالص می شود: 9.500.000 . صورت حساب سود و زیان

شرکتهای بازرگانی برای شرکتهای بازرگانی می گوییم فروش اگر قرار است سود و زیانش

بدست آید باید بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن کم شود. صورت حساب سود و زیان

شرکتهای بازرگانی بهای تمام شده کالای فروش رفته یعنی اگر ما اجناسی را که خریدیم به

فروش برسانیم، می شود بهای تمام شده کالای فروش رفته. برای نمونه جنسی را خریدیم

100.000 و فروختیم 150.000، بهای تمام شده این چیزی است که خریدیم و فروختیم.

 صورت حساب سود و زیان شرکتهای بازرگانی پیچیدگی در این جاست که ما تمام چیزهایی

را که می خریم را نمی فروشیم، برای نمونه مقداری کالا را در انبار داریم و بعد خرید کردیم

و در انتها باز کالایی برایمان باقی می ماند و همه کالا به فروش نرسیده است، پس بهای تمام

شده کالای فروش رفته در شرکت های بازرگانی می شود، موجودی اول دوره+ خرید طی دوره

= قیمت تمام شده آماده برای فروش. در انتهای دوره آن چیزی که مانده از آماده برای فروش

کم کنیم می شود فروش رفته. آن چیزی که مانده از آن چیزی که داشتم و خریدم کم کنیم می

شود  فروش رفته. بهای تمام شده کالای فروش رفته به این صورت نوشته می شود: کسر می

شود بهای تمام شده کالای فروش رفته. بهای تمام شده کالای آماده برای فروش رفته چی بود؟

موجودی اول دوره + خرید طی دوره می شود بهای تمام شده کالای آماده برای فروش رفته

منهای موجودی پایان دوره. برای نمونه: 100.000 موجودی اول دوره و 7.400.000 خرید کردیم

و مبلغ 7.500.000 می شود بهای تمام شده کالای آماده برای فروش رفته، 1.500.000 در انبار

باقی مانده است و 6.000.000 می شود قیمت تمام شده و اگر فروش خالص را از بهای تمام شده

کم کنم می شود سود و زیان ناخالص ( چون کل هزینه ها مانده است و فقط بحث خرید و فروش

تا این جا بدست آمده است ) و سود و زیان ناخالص می شود 3.500.000 کسر می شود از هزینه

هایی که لیست کردیم.

دیدگاه خود را بنویسید