صرف سهام شرکتهای خارج از بورس

صرف سهام شرکتهای خارج از بورس

2018-03-07T00:01:55+03:30

صرف سهام شرکتهای خارج از بورس

صرف سهام شرکتهای خارج از بورس

۱۰-در آمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس :

الف :در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای

خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه

که اصلی آن می باشد .

ب: در آمد حاصل از صرف سهام :

۱-ب- در آمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای

پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها )در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب

سهامدارا ن قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم  شده است )منظور گردد

و متعاقبا به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبی شود

،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲و۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود .

صرف سهام شرکتهای خارج از بورس-صرف سهام شرکتهای خارج از بورس

۲-ب-درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای

شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای

مستقیم مشمول مالیات می باشد .۳-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته

شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس

عرضه و به فروش برسد. مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ق.م.م خواهد بود . در غیر

این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد .

صرف سهام شرکتهای خارج از بورس-صرف سهام شرکتهای خارج از بورس

ج –در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته

شده در بورس ،از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر

سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م.

به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد .

۱۱- معافیت موضوع ۱۳۸ق.م.م:

به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابزاری شرکتهای تعاونی و خصوصی کخ برای

توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای

جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه)گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور

از ۵۰% مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود . مبالغ مصرف شده (هزینه

شده)بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابزاری اعم از معاف و غیر معاف

قابل اعمال می باشد .

صرف سهام شرکتهای خارج از بورس-صرف سهام شرکتهای خارج از بورس

۱۲-ذخیره (اندوخته )طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ :

مودیانی که در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷/۷۰۴۱/۲۱۱مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱سازمان امور مالیاتی

کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره و طرح و توسعه اقدام نموده اند در

صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات

تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود .

۱۳-مطالبه ۵% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی :

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند

الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱٫۱/۸۲ به بغد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی

در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماد ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود .

دیدگاه خود را بنویسید