صدور رویداد ورود با حق کار

صدور رویداد ورود با حق کار

2019-09-24T11:44:31+03:30

صدور رویداد ورود با حق کار

صدور رویداد ورود با حق کار

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور رویداد ورود

با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی

موضوع ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مصوب مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ وزیر کار و امور اجتماعی

شماره ۵۲۸۳                                                                                                    ۲۷/۱/۱۳۸۲

 صدور رویداد ورود با حق کار-صدور رویداد ورود با حق کار-صدور رویداد ورود با حق کار

فصل اول- صدور رویداد ورود با حق کار

ماده۱- موافقت با صدور رویداد ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استان ها

و توسط اداره کل کار و امور اجتماعی استان به عمل می آید.

صدور رویداد ورود با حق کار-صدور رویداد ورود با حق کار-صدور رویداد ورود با حق کار

ماده۲- مدارک لازم برای تقاضای رویداد ورود با حق کار به شرح زیر است:

۱-درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست رویداد ورود با حق کار با امضای مجاز (در ارتباط

با پروژه ها، درج شماره نمودار سازمانی الزامی است).

۲-تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان.

۳-تکمیل ۳ نسخه فرم های مربوط به اتباع خارجی در کشور.

۴-تکمیل یک نسخه فرم های اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصی و دولت غیر

پروژهنیاز به تکمیل این فرم ندارد).

صدور رویداد ورود با حق کار-صدور رویداد ورود با حق کار-صدور رویداد ورود با حق کار

۵-تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن(شرکت ها که دارای

سابقه قبلی در این اداره کل هستند لازم است تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات را ارائه نمایند).

۶-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور و یا یکی از استانداری های کشور و همچنین

تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی میباشند.

۷-تکمیل فرم تعهد کارفرما.

تبصره- برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات

خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک

زیر نیز ضروری است:

۱-تصویر قرارداد خرید ماشین آلات.

۲-تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات.

۳-تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

ماده۳- روش اجرایی موافقت با صدور رویداد ورود با حق کار به شرح زیر است:

۱-تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و پاراف آن در صورت تکمیل.

۲-ثبت درخواست در رایانه.

۳- ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

۴-استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواست

هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان دارند به هیأت مذکور.

۵-صدور برگه رویداد ورود با حق کار و ارسال آن به دفتر مدیریست جهت مهر و امضاء.

۶-ثبت و صدور برگه رویداد ورود با حق کار توسط دبیر خانه و ارسال آن به اداره کل کنسولی

– وزارت امور خارجه یا نمایندگی وزارت امور خارجه در استان.

تذکرات مهم:

۱-کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور پروانه

کار وی را به اداره کل کارو امور اجتماعی استان ارائه نماید.

بدیهی است در صضورت تاخیر طبق ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

۲-شرکت های بخش پروژه، لازم است ابتداء نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یک

نسخه از تصویر قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه، مبلغ

قرارداد، برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد

است، ارائه نمایند.

۳-مدت اعتبار رویداد ورود با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط اداره کل کار و امور اجتماعی

استان به وزارت امور خارجه به مدت ۳ ماه خواهد بود.

۴-جهت ابطال رویداد ارائه درخواست کتبی کارفرما با ذکر آخرین شماره رویداد و نمودار سازمانی الزامی است.

دیدگاه خود را بنویسید