شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ماده ۱۳-  شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاست های اجتماعی

در حوزه های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخش

های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس

جمهور و دبیری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد.

دبیرخانه شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات شورای عالی با

تصویب وزارت عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی-شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ماده ۱۴ – ترکیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف – رئیس جمهور(رئیس شورا).

ب – وزیر رفاه و تأمین اجتماعی (دبیر شورا).

ج – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

د – وزیر کشور.

هـ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

و – وزیر آموزش و پرورش.

ز – وزیر مسکن و شهرسازی.

ح – وزیر کار و امور اجتماعی.

ط – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ی – وزیر امور اقتصادی و دارائی.

ک – سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی

و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

ماده ۱۵- وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف – هماهنگی سیاستهای اجتماعی.

ب – تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی.

ج – بررسی، اصلاح و تأیید سیاست های رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران

با رعایت سیاست های کلی نظام.

د – بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست های

عمومی و بودجه ای کشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران.

هـ -پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاه

های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان ها، موسسات و صندوق های فعال در قلمرو

های مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران.

تبصره – آئین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حد نصاب تصمیمات و سایر

امور مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.