شماره سند ممیزی در نرم افزار هلو چیست

شماره سند ممیزی در نرم افزار هلو چیست

2018-08-16T16:33:51+04:30

شماره سند ممیزی در نرم افزار هلو چیست

شماره سند ممیزی در نرم افزار هلو چیست

علت ممیزی شدن شماره سند در نرم افزار هلو: زمانی که در نرم افزار هلو

سندی را به تاریخی ثبت می کنید، سند بعدی اگر تاریخش قبل از سند قبلی

باشد، به ممیز ثبت می کنیم. شماره سند ممیزی در نرم افزار هلو چیست برای

نمونه سندی را به تاریخ 20/3 ثبت کردیم و شماره سند 38 و سند بعدی را سیستم

به صورت خودکار این شماره را می دهد: 1/38 و در تاریخ 19/3 سند می زنیم

و سند بعدی را سیستم به صورت خودکار این شماره را می دهد: 2/38 و سند

بعدی در 18/3 می زنیم و سند بعدی را سیستم به صورت خودکار این شماره را

می دهد: 3/38 . شماره سند ممیزی در نرم افزار هلو چیست مادامی که یک سند

بعد از آن آمدیم قبلش را ثبت کردیم، به همین صورت بالا ممیز می گیرد و به

ترتیب ثبت می کند. حال اگر سند بعدی را 21/3 ثبت کنیم، سند بعدی را سیستم

به صورت خودکار این شماره را می دهد: 39 . زمانی که از آخرین سند تاریخ رد

شد به طور طبیعی شماره گذاری می شود و اگر قبل از آن سند را با تاریخ قبل ثبت

کنیم، شماره آن سند را به طور شاخص قرار می دهد و به همین ترتیب با ممیز به

جلو می رود و شماره گذاری می کند. ما یک تاریخی ثبت کردیم، حالا عمدا یا سهوا

، سیستم بعد از آن تاریخ یک سری سند را از قبل ثبت می کند و بعد از آن تاریخ را

شماره گذاری می کند و ممیز می گیرد تا زمانی که تاریخ بعد از آن تاریخ ثبت شده را

وارد کنید موضوع حل می شود. این به دلیل برنامه نویسی سیستم است. شماره سند

ممیزی در نرم افزار هلو چیست از نظر دفاتر نویسی این روش را اصلا نداریم و در دفاتر

قانونی لزوما باید به ترتیب تاریخ و سند با یک شماره خاص باید باشد و شماره ممیزی

در دفاتر ثبت نمی شود . شماره سند ممیزی در نرم افزار هلو چیست می توان سند را اصلا

نداشت و تاریخ را به تاریخ قبلی ثبت کنید و سند محتوا این را داخل آن بیاندازید و آخرین

سند به ترتیب باشد و به این صورت حل شود. برخی از نرم افزارها وجود دارد که حالت

مرتب سازی دارند و حتی اگر نامرتب هم باشد، کلید مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ

را زده و سیستم روند مرتب سازی را انجام مکی دهد و شماره ها را به ترتیب تاریخ می

دهد. در نرم افزار هلو اصلاحاتی که به صورت اتوماتیک هست باید به صورت اتوماتیک

اصلاح شود و این مورد به صورت دستی امکان پذیر نیست.

دیدگاه خود را بنویسید