شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی

2018-03-04T23:38:04+03:30

شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-۳- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات

، شماره اقتصادی خود را در جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار

از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده ، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله

را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) بهاداره امور مالیاتی اعلام

نماید ، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود ، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا

مسئول خواهد بود . شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی-شماره اقتصادی

اشخاص حقیقی و حقوقی

۳-۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها ،اسناد و مدارک فروش ،هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور

صورتحساب از سوی فروشنده  صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار ،

در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره

۲ آن ،متضامنا مشمول خواهند بود .

۴-۳- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول این دستور العمل اعم از وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ،

بانکها ،شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از

انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها ،اوراق و فرمهای  مورد استفاده جهت انجام معاملات خود

و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی

طرفین معامله اقدام نمایند . شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی-شماره

 اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اصلاحی :” تبصره – درج شماره اقتصادی اشخاص

حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند ، بر روی صورتحساب صادره الزامی

نمی باشند .” در اجرای بند ۱-۵، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد .

۴- تکالیف اشخاص ثالث :

۱-۴-گمرگ ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان ،صادر کنندگان ، حق العمکاران در

اظهارنامه نامه های گمرگی می باشند . ۲-۴ – ذی حسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست

معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳و ۴ )و همچنین فهرست  قراردادهای خدماتی و پیمانکاری

را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از

طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند .

(۴-۲)اصلاحی و جایگزینی :” کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم

نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲)را تا یک ماه

از تاریخ انجام معامله ، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افراز مربوطه به

اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند .”

“مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود .”

۳-۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع

معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند .

بند (۳-۴)به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد :

“بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان در خواست یا تعهدات در زمان در خواست

صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم ، شماره  اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور

العمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات ، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی  اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند .”

دیدگاه خود را بنویسید