شرح وظیفه حسابدار اموال

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » شرح وظیفه حسابدار اموال

شرح وظیفه حسابدار اموال

شرح وظیفه حسابدار اموال

شرح وظیفه حسابدار اموال

دارائیهای ثابت یکی از اقلام مهم در حسابداری بشمار می رود که به تبع آن حسابداری آن نیز مهم می باشد.

حسابداری که مربوط به دارائیهای ثابت می شود، در واقع نگهداری اطلاعات مربوط به دارائیهای ثابت و محل استقرار آن و در نهایت محاسبه ارزش دارائیهای ثابت پس از مدت زمان سپری شده از وظایف حسابداری اموال می باشد.

شرح وظایف حسابدار اموال بصورت کلی

-ثبت اسناد مربوط به خرید دارائیهای ثابت

-طراحی کدینگ حسابهای دارائیهای ثابت براساس استاندارد

-طراحی لیبل دارائیهای ثابت براساس گروه دارائیها و محل استقرار

-محاسبه استهلاک دارائیهای ثابت براساس استاندارد حسابداری

-ثبت هزینه های استهلاک دارائیهای ثابت براساس استاندارد حسابداری

-انجام عملیات حسابداری جهت انتقال و جابجایی دارایی ثابت

-ثبت اطلاعات مربوط به دارائیهای ثابت در نرم افزار حسابداری

-ثبت سند فروش دارائیهای ثابت

-ثبت معاوضه دارائیهای ثابت

و هر گونه وظیفه که به حسابدار اموال محول می گردد.

شرح وظایف حسابدار اموال از جهت گزارشات

-گزارش لیست دارائیها همراه با لیست استقرار

-گزارش ارزش دفتری دارائیهای ثابت

-گزارشات مربوط به محاسبات استهلاک طبق استاندارد

-گزارش دارائیهای فروخته شده همراه با سود و زیان حاصل از فروش

-گزارش دارائیهای معاوضه شده

-گزارش از دارائیهای مفقود شده

-گزارش از دارائیهای اسقاطی

و هر گونه گزارش که به حسابدار انبار محول شده است.

شرح وظایف حسابداراموال از لحاظ نگهداری

-نگهداری اسناد و مدارک مربوط به دارایی ثابت موجود

-نگهداری اسناد و مدارک مربوط به دارایی ثابت فروش رفته

-نگهداری اسناد و مدارک دارایی جابجا شده

-نگهداری اسناد و مدارک مربوط به تعمیرات دارائیها به تفکیک

-نگهداری بک آپ دوره ای از نرم افزار حسابداری

و نگهداری هر گونه مدارک و اسناد که به سوابق دارائیهای ثابت منجر می شود.

شرح وظایف حسابدار اموال از جهت همکاری

-همکاری با مدیر و رئیس حسابداری

-همکاری با حسابرس داخلی

-همکاری با حسابرس مستقل

-همکاری با حسابداری مالی

-همکاری با مسئول تدارکات

و هر گونه همکاری که جهت بهبود روند حسابداری دارائیهای ثابت لازم است.

 شرح وظایف حسابدار اموال از جهت اخلاق حرفه ای

-محافظت از اموال براساس آیین نامه داخلی

-سرکشی دوره ای جهت اطمینان از دارائیهای مورد نظر

-حفظ دارائی های اسقاطی در صورتهای مالی

-گزارش هر گونه موارد مشکوک در حفظ دارایی به مافوق

-گزارش سوء استفاده افراد از دارایی های شرکت به نفع خود به مدیریت مافوق

-ارائه پیشنهاد و راهکار جهت بهبود روند حسابداری دارائیهای ثابت

و هر گونه وظیفه که حسابداراموال از نظر اخلاقی لازم می داند یا دستورالعمل داخلی در این رابطه دارد.

شرح وظایف حسابدار اموال از لحاظ کنترل

-کنترل اسناد حسابداری صادره و رفع مغایرت

-کنترل طبقه بندی دارائیها و اصلاح مغایرتها

-کنترل ارزش دفتری دارائیها

-کنترل محاسبات استهلاک و اصلاح در صورت وجود مغایرت

-کنترل دارائیها از جهت محل استقرار و اصلاحات لازم

-کنترل فاکتورهای خرید دارائی ثابت با اسناد صادره

و هر گونه کنترل لازم که به حسابدار اموال سپرده شده است.

 

شرح وظایف حسابدار اموال از جهت ارتقاء

-بالا بردن سطح دانش علمی و حرفه ای از طریق مقالات و سایر رسانه ها

-عضویت در مجامع علمی حسابداری

-شرکت در جلسات ومحافل تخصصی حسابداری

-شرکت در کارگاه های تخصصی حسابداری

-بهره مندی از اساتید فن در حرفه حسابداری

و هر گونه اقدام که منجر به ارتقاء سطح دانش عملی حسابدار اموال می گردد.

شرح وظیفه حسابدار اموال

دیدگاه خود را بنویسید