شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

2019-12-23T09:48:41+03:30

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد و حسابداری آن درهمه بنگاههای اقتصادی ساری و جاری میباشد.

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

و با توجه به اهمیت حسابداری حقوق و دستمزد ،لازم است حسابدارعلاوه بر حسابداری حقوق و دستمزد ،نسبت به  قوانین وزارت کار،قوانین بیمه تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی حقوق اشراف کافی داشته باشد.

هریک از موارد فوق در شرکتهای و موسسات بزرگ بتفیک و توسط واحد های جداگانه انجام میشود،ولی در شرکتها و موسساتی که دارای پرسنل کمتری هستند، این وظیفه  به حسابدار محول میشود.

در شرکتهایی که تعداد زیادی پرسنل دارند ،امور و قوانین اداری به عهده معاونت اداری میباشد.

در این مقاله سعی بر آن است که شرح وظایف حسابداری حقوق و دستمزد بطور کلی ارائه شود که البته با توجه به سیاست شرکتها و موسسات ممکن وظایف محوله به حسابدار حقوق و دستمزد متفاوت باشد.

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد بصورت تخصصی

ورود اطلاعات پرسنل در سیستم حسابداری

جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل بتفکیک واحدهای تابعه

ورود  اطلاعات کارکرد ماهیانه  در برنامه حسابداری

محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد

تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد ماهیانه

محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس حکم های کارگزینی

محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل شرکت شاغل در شرکتهای دیگر

محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل شرکت های پیمانکاری در این شرکت

محاسبات پرداخت حقوق معوق پرسنل  براساس مدارک مثبته موجود

تهیه لیست های بیمه، مالیات حقوق

تهیه و تنظیم  فیش حقوق پرسنل

تهیه دیسکت بانک

محاسبه مرخصی استفاده شده پرسنل

محاسبه حق مرخصی استفاده نشده پرسنل در پایان سال

محاسبه اضافات حقوق مانند حق ماموریت،اضافه کار وپاداش و….

محاسبات کسورات مانند حق بیمه،مالیات،وام و مساعده و…پرسنل.

زمانبندی در ارسال لیستهای حقوق،بیمه و مالیات و پرداخت به موقع حقوق پرسنل

و هرگونه وظایف که از طرف کارفرما به حسابدار حقوق و دستمزد محول میشود.

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد از جهت نگهداری اسناد و مدارک

نگهداری و به روز کردن اطلاعات پرسنل شرکت

نگهداری اسناد و مدارک مربوط به حقوق و دستمزد

نگهداری و طبقه بندی مدارک پرسنلی کارکنان

نگهداری سوابق بیمه و لیستهای مربوطه در زونکن مجزا

نگهداری سوابق مالیات حقوق و لیستهای مربوطه در زونکن مجزا

نگهداری مدارک مربوط به احام صادره از طرف کارگزینی در زونکن مجزا

نگهداری سوابق وام و مساعده پرسنل در زونکن مجزا

نگهداری و طبقه بندی قرارداد پرسنل شاغل

نگهداری و طبقه بندی قرارداد پرسنل بازنشسته ،بازخریدی و غیر شاغل

و هرگونه نگهداری اسناد و مدارک که به حسابداری حقوق و دستمزد ارجاع میشود.

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد جهت کنترلهای مالی

کنترل  انتقال اطلاعات احکام پرسنل  تحت پوشش به سیستم حقوق و دستمزد

کنترل لیستهای کارکرد ماهیانه ازلحاظ محاسبه و امضاهای مجاز

دریافت و کنترل لیستهای کسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهیانه پرسنل شرکت

کنترل در محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل براساس نوع کارکرد و نوبت کاری

اعمال کنترل و تائید محاسبات اولیه حقوق و دستمزد کارکنان تحت پوشش

کنترل در انجام محاسبات نهایی وتائید لیستهای ماهیانه حقوق

کنترل اسناد حسابداری و لیستهای صادره حقوق،بیمه و مالیات

کنترل کسورات قانونی و داخلی شرکت از پرسنل

پرسنل کنترل در انجام محاسبات مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی

و هرگونه کنترل و نظارت دیگر بر اساس آیین نامه و دستوالعملهای موجود

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد از جهت ارائه گزارشات

تهیه و ارائه گزارشات حسابداری حقوق به کارفرما

ارائه گزارش وليست محاسبات حقوق به سازمان امور مایاتی کشور

ارائه گزارش وليست محاسبات حقوق به سازمان تامین اجتماعی

ارائه گزارش به واحدهای ذیربط بر اساس آیین نامه های داخلی

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد از جهت هماهنگی

هماهنگی با واحد کارگزینی در دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل

هماهنگی با واحد خزانه جهت ارائه بموقع اطلاعات پرداخت حقوق

هماهنگی با نمایندگان و رابطین ،‌ جهت تحویل فیشهای حقوق به واحد دریافت و پرداخت براساس آیین نامه داخلی شرکت

هماهنگی با نمایندگان و رابطین ،‌ جهت تحویل اسناد به حسابداری و اخذ رسید براساس آیین نامه داخلی شرکت

هماهنگی با نمایندگان و رابطین ،‌ جهت تحویل دیسکت بانک و اخذ رسید براساس آیین نامه داخلی شرکت

هماهنگی با نمایندگان و رابطین ،‌ جهت انجام امور بیمه ای و مالیاتی براساس آیین نامه داخلی شرکت

و هرگونه هماهنگی با سایر واحدها بر اساس آیین نامه داخلی

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد از جهت ارتقاء سطح علمی

شرکت در دوره های حسابداری پیشرفته جهت آپدیت بودن

شرکت در دوره های مربوط به تببین قوانین جدید حقوق و دستمزد

تلاش برای فراگیری سایر امور حسابداری و اشتغال در واحدهای دیگر

عضویت فعال در جوامع حسابداری و بهره گیری از تجربیات اساتید بنام

عضویت در رسانه ها و تالارهای گفتمان تخصصی حسابداری

شرکت در جلسات تخصصی حسابداری جهت ارائه خدمات حسابداری بهتر

و سایر موارد که به ارتقاء شغلی منجر میشود.

شرح وظایف حسابدار حقوق و دستمزد از جهت همکاری

همکاری لازم با سایر واحدهای مربوطه

همکاری لازم با حسابرسین داخلی

همکاری با ممیرزین و حسابرسان مالیالتی

همکاری با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی

پاسخگویی به اعتراضات پرسنل در خصوص محاسبات حقوق ایشان

پاسخگویی به پرسنل از جهت امور بیمه ای و پیگیریهای لازم

پاسخگویی به پرسنل در رابطه با کسورات قانونی و داخلی در حقوق ایشان

پاسخگویی به پرسنل در خصوص وام ،مساعده و مرخصی های ایشان

و هرگونه همکاری که در آیین نامه و دستوالعملهای موجود به آن اشاره شده است.

دیدگاه خود را بنویسید