شرح دارایی های قابل استهلاک بخش یازدهم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش یازدهم

2017-11-30T01:02:50+03:30

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش یازدهم

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش یازدهم

شرح دارایی های قابل استهلاک

نرخ استهلاک

روش نزولی

روش مستقیم

وسایل و تجهیزات و تولید (نیروگاه های چرخه ترکیبی)

۱-دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

۲۰سال

۲-توربورنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه

۲۰ سال

۳- توربورژنراتور و توربوکمپرسور واحد های گازی و تجهیزات مربوطه

۱۵ سال

مخازن سوخت و تجهیزات

۱-مخازن سوخت و تجهیزات تولید اعم از گازی بخاری و دیزلی

۲۰سال

وسایل و تجهیزات تولید (برق آبی)

۱- مخازن سد ها و آبروها مربوطه به تاسیسات تولید

۵۰سال

۲- توربین ها ژنراتور ها و چرخ های آبی

۳۰سال

وسایل و تجهیزات انتقال

۱- ساختمان های محل نصب تاسیسات پست ها

۳۵ سال

۲-وسایل و تجهیزات پست ها

۲۰سال

۳-خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه (تیرها برج ها سیم و کابل و غیره)

۲۵سال

وسایل و تجهیزات توزیع

۱- ساختمان های محل نصب تاسیسات پست ها

۳۵ سال

۲- پست ها و تجهیزات مربوطه

۲۵سال

۳- تیرها و برج ها و سیم های هوایی و کابل های زمینی

۲۰سال

۴-کنتورها و کابل سرویس مشترکین

۲۰سال

۵- تاسیسات روشنایی معابر

۱۵ سال

تاسیسات دیسپاچینگ

۱- ساختمان های محل نصب تاسیسات دیسپانچینگ

۳۵سال

۲- تجهیزات کامپیوتر مراکز کنترل

۱۰سال

۳- تجهیزات مخابراتی مراکز

۱۰سال

۴-سایر تجهیزات

۱۰سال

ساختمان ها و جاده ها

۱-ساختمان های محل نصب تاسیسات و تجهیزات تولید برق

۴۰سال

۲- جاده ها و راه آهن مربوط به تاسیسات تولید

۴۰سال

۳-سایر تجهیزات تولید

۲۰سال

سایر دارایی ها مطابق نرخ های مذکور در گروه های قبلی (حسب مورد)

جدول استهلاک بانک ها

جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار

معاون محترم درآمد های مالیاتی

با توجه به پیشنهاد شماره ۳۶۲۳۱ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۶ معاونت امور بانکی

و بیمه و در اجرای مقررات تبصره (۳) جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱)

قانون مالیات های مستقیم (مصوبه ی شماره ۴۴۹۸۰ در مورخ ۵/۵/۱۳۶۸

هیات وزیران) بدین وسیله جدول حاوی نرخ های استهلاک دارایی های قابل

استهلاک (به استثنای زمین و سرقفلی) بانک هاطبق دستورالعمل های مصوب

جلسات مورخ بیست و ششم فروردین ماه و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۱ هفده آذر

۱۳۹۴ هجدهم دی ماه ۱۳۶۲ و نوزدهم فروردین ماه ۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار

را تصویب می نماید.

شرح دارایی های قابل استهلاک بخش یازدهم-شرح دارایی های قابل استهلاک بخش یازدهم

حسین نمازی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

دیدگاه خود را بنویسید