شرایط قطعی شدن مالیات

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » شرایط قطعی شدن مالیات

شرایط قطعی شدن مالیات

شرایط قطعی شدن مالیات

شرایط قطعی شدن مالیات

 قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

۱- قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی

مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به

وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

 ۲- رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م)

 ۳- عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن

و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

۴-صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر  (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

 ۵- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م)

۶- صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)

 در اینجا با ذکر ماده ها به توضیح هر قسمت می پردازیم :

 ماده۲۳۹

در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، قبولی خود را

نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا

ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح

ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه

تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف  سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت

مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ

تشخیص مالیات قطعی است

تبصره:

در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره‌های ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح  مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود . در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد .

ماده ۲۰۳: اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد

ماده ۲۰۷

در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد ، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی ، قانونی و صحیح است .

ماده ۲۰۸

در مواردی که نشانی مودی دردست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود .

این آگهی در حکم ابلاغ مودی محسوب خواهد شد .

تبصره ۱:

در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد .

تبصره ۲:

در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره‌های ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد .

تعداد آرا ۲ رأی

ماده ۲۴۷ آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (۲۰۳  این قانون و تبصره ­های آن به مودی ، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد .

رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء می­باشد.

تبصره ۱:
مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند .

تبصره ۲:
نمایندگان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند .
تبصره ۳:
در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد .
تبصره ۴:
آراء قطعی هیاتهای حل اختلاف به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می­یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود .
تبصره ۵:
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یکبار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید .

تبصره ۶:
در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود ، برای هر مرحله معادل یک درصد(۱%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی ، هزینه رسیدگی تعلق می­گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد .