سیستم کدینگ در حسابداری

سیستم کدینگ در حسابداری

2019-10-12T11:05:16+03:30

سیستم کدینگ در حسابداری:

سیستم کدینگ در حسابداری

   از آنجا که در نرم افزارهای حسابداری لازم است تا سر فصل های حسابداری را تعریف نماییم و از طرفی کامپیوترها همه چیز را با عدد درک می کنند لازم است در نرم افزارها همه حساب ها به صورت کد معرفی شود که برای یکپارچگی سیستم ها تقریباً در همه نرم افزارها سیستم کدینگ حسابداری یکسان می باشد .

بعضی از نرم افزارها از طرف شرکت سازنده کدینگ شده و آماده تحویل کاربر می شود و بعضی دیگر انجام سیستم کدینگ حسابداری را به کاربر واگذار کرده اند و در برخی دیگر قابلیت توسط کاربر ، علاوه بر کدینگ تعریف شده ، شرکت تولید کننده وجود دارد .

برای اینکه بتوانیم سیستم کدینگ حسابداری را تنظیم نماییم مراحل زیر را انجام می دهیم .

معمولا” چهار سطح برای سیستم کدینگ حسابداری تعریف می گردد که عبارت است از :

الف) سطح گروه حساب ها

ب  ) سطح حسابهای کل

ج   ) سطح حساب های معین

د   ) سطح حساب های تفضیلی

 سیستم کدینگ در حسابداری

گام اول : ارائه کد به گروه حساب ها

سیستم کدینگ در حسابداری

 

شماره

گروه حساب

۱

دارایی ها

۲

بدهی ها

۳

حقوق صاحبان سهام

۴

درآمد

۵

قیمت تمام شده

۶

هزینه ها

۷

سایر حساب ها

گام دوم : ارائه کد به انواع حساب به ترتیب گروه هر حساب

شماره

گروه حساب

کد

نوع حساب

۱

دارایی ها

۱

۲

۳

دارایی های جاری

دارایی های  ثابت

دارایی های نامشهود

۲

بدهی ها

۱

۲

بدهی های جاری

بدهی های غیرجاری

۳

حقوق صاحبان سهام

۱

سهامداران

۴

درآمد

۱

۲

درآمد عملیاتی

درآمد غیرعملیاتی

۵

قیمت تمام شده

۱

قیمت تمام شده محصولات و پروژه ها

۶

هزینه ها

۱

۲

هزینه عملیاتی

هزینه غیرعملیاتی

۷

سایر حساب ها

۱

حساب ها و طرف حساب های انتظامی


گام سوم :
ارائه کد به حساب های کل

حساب کل

خروجی کد

۱

موجودی نقد و بانک

Z

۱۱۱

۲

حساب ها و اسناد دریافتنی

Z

۱۱۲

۳

سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

Z

۱۱۳

گروه حساب

نوع حساب

۱

دارایی ها

۱

دارایی های جاری

۴

سفارشات و پیش پرداخت ها

Z

۱۱۴

۵

موجودی مواد و کالا

Z

۱۱۵

۶

پروژه در جریان تکمیل

Z

۱۱۶

۷

پروژه تکمیل شده

Z

۱۱۷

به ترتیب فوق کد حساب های کل بدست می آید یعنی کد گروه دارایی که عدد ۱ می باشد همچنین کد دارایی جاری که عدد ۱ می باشد در کنار هر یک از حساب های کل که قرار گیرند مجموع سه عدد تشکیل کد آن حساب را می دهد که ۱۱۱ نشان دهنده گروه دارایی – حساب جاری – حساب نقد و بانک می باشد .

دیدگاه خود را بنویسید