سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن

سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن

2018-04-04T23:54:21+04:30

سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن

سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن

ماده ۳۱ـ شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك،

مشاغل و سـا ير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان

امور ماليـاتي كشـور مـي باشـد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين

سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سـازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را

در پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط فراهم آورند.

سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن-سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن

ماده ۳۲ـ رسيدگي به تخلفـات مـأموران ماليـاتي، تـابع احكـام مربـوط بـه قـانون مالياتهـاي

مسـتقيم مصـوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل

سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.

سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن-سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف آن

ماده ۳۳ـ احكام مربوط به فصول هشتم و نهم بـاب چهـارم و فصـل سـوم بـاب پـنجم و

مـواد (۱۶۷) ،(۱۹۱ )، (۲۰۲) و(۲۳۰) تا (۲۳۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

در مورد مالياتهـاي مسـتقيم و مالياتهـاي صفحه ۲۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده اين قانون

جاري است. حكم ماده (۲۵۱ ) قـانون مالياتهـاي مسـتقيم مصـوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مـورد ايـن

قـانون  جاري نخواهد بود.

تاریخ

شماره

خلاصه موضوع

صفحه

۰۴/۱۱/۱۳۸۸

۲۷۲۹۴

ارسال ۱۷ فقره فرم

۲۲۲

۱۷/۰۸/۱۳۸۹

۱۴۳۸۶

وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده

۲۹۵

۱۸/۰۱/۱۳۹۴

۲/۹۴/۲۰۰

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال

۱۳۹۳

۵۶۲

۳۱/۰۶/۱۳۹۴

۵۱۲/۹۳/۲۰۰

نحوه اجرای بخشودگی جرایم موضوع تبصره (۳) ماده (۶)

قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات های غیر مستقیم

موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

۵۷۷

۱۱/۱۰/۱۳۹۵

۷۰/۹۵/۲۰۰

چگونگی تسری حکم موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های

مستقیم مالیات بر ارزش افزوده

۶۳۹

۲۸/۱۲/۱۳۹۵

۱۱۵/۹۵/۲۰۰

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) ۱۳۹۵

۶۵۰

فصل ششم- سایر مقررات

ماده ۳۴ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و

ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب

كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت

ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران

مالياتي به آنان ارائه شود                     .

تاریخ

شماره

خلاصه موضوع

صفحه

۰۴/۱۱/۱۳۸۸

۲۷۲۹۴

ارسال ۱۷ فقره فرم

۲۲۲

۱۷/۰۸/۱۳۸۹

۱۴۳۸۶

وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده

۲۹۵

۲۵/۰۱/۱۳۹۴

۰۴/۹۴/۲۶۰

رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش

افزوده با الویت پرونده های سنوات اولیه

۵۶۳

۲۲/۰۶/۱۳۹۴

۵۱۰/۹۴/۲۰۰

دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش

افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (۳۴) قانون رفع

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۵۷۴

۲۶/۰۷/۱۳۹۵

۵۱۹/۹۵/۲۰۰

دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش

افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (۳۴) قانون رفع

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۶۱۷

ماده ۳۵ ـ سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز،

آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها

و ساز و كارهـاي مناسـب در سـطح كشـور در طـول يك دوره زماني حداكثر پنجساله

را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، بـراي اجـراء ايـن قانون

نسبت به تملك انواع داراييهاي سرمايه اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مـورد نيـاز

) اقـدام نمايـد . دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين مـاده را

در لـوايح بودجـه سـالانه كـل كشـور منظور نمايد.

دیدگاه خود را بنویسید