زیان کاهش ارزش موجودی ها

زیان کاهش ارزش موجودی ها

2019-07-16T10:07:20+04:30

زیان کاهش ارزش موجودی ها

زیان کاهش ارزش موجودی ها

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص حساب

تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی ، به منظور ایجاد وحدت رویه ، مقرر می گردد :

حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته )طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار

گردد ، بنابراین که ماموران مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات

مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط ، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند :

۱- اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ۱۴۷و ۱۴۸قانون مالیاتهای

مستقیم ) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد ،

مشروط بر اینکه مربوط به در آمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا

در آمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تعیین نگردیده باشد .بدیهی است

در صورتیکه بخش از در آمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها

به نسبت در آمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود .

۲- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط ،

مشروط بر اینکه مربوط به در آمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد .

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به در آمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد

رسیدگی اضافه گردد:

زیان کاهش ارزش موجودی ها-زیان کاهش ارزش موجودی ها-زیان کاهش ارزش موجودی ها

۱- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است .

۲-درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند .(توجه خواهند داشت در

مواردی که مبنای محاسبه معافیت در آمدهای ابزاری بوده است در این صورت به علت عدم ابزار

در سال مربوط مشمول مالیات می باشد .)

زیان کاهش ارزش موجودی ها-زیان کاهش ارزش موجودی ها-زیان کاهش ارزش موجودی ها

۳- در آمدهای مشمول مالیات مقطوع .(در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در

اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه

آن اقدام شود .)

۴- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه )مشمول

معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است .

ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی در آمد مشمول مالیات از طریق علی الراس تعیین می گردد

،در خصوص حساب ۱-اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تاثیری بر در آمد مشمول مالیات

دوره مورد رسیدگی ندارد .

۲-اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در

سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است ،عینا به در آمد مشمول مالیات سال

مورد رسیدگی اضافه شود .

 ۳-اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب در آمد باشد ، چنانچه در سال مربوط

در آمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه های مرتبط با اقلام در آمدی مذکور

در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده

در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر

این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین در آمد مشمول مالیات در آمد مورد نظر اقدام و به در آمد

مشمول مالیات رسیدگی اضافه شود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲                                                      تاریخ :۱۸/۰۷/۱۳۸۵

پیوست

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای

مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی

،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، سازمان حسابرسی و ماموران

مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد :

۱- استهلاک زیان سنواتی :

به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از

طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل

یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از در آمد سال یا سالهای بعد و حداگثر تا میزان در آمد

مشمول مالیات ابزاری قابل استهلاک خواهد بود .

۲-زیان (هزینه )کاهش ارزش موجودیها :

۲- زیان (هزینه )کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه

های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم  و با عنایت به مفاد ماده

۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

۳- زیان (هزینه )کاهش ارزش سرمایه گذاریها :

زیان (هزینه ) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان

هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به

مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

دیدگاه خود را بنویسید