روش fifo در حسابداری از حسابداری انبار

روش fifo در حسابداری از حسابداری انبار

2017-11-14T14:28:18+03:30

روش fifo در حسابداری

روش fifo در حسابداری

در این قسمت بخشی از کتاب الکترونیکی حسابداری انبار تالیف استاد بهروزی از سری کتابهای حسابداری کاربردی بحضور تقدیم میگردد.جهت تهیه جزو حسابداری انبار به فروشگاه در همین سایت مراجعه یا با واحد فروش حسابداران برتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۳۹۰۲۸۲تماس حاصل فرماییذ.

  • روش (FIFO (Frist in frist out  :

در این روش اولین خروجی به قیمت اولین ورودی محاسبه می شود  به این صورت که قیمت های خرید در کاردکس کالا ثبت می شود و اولین خروجی کالا از انبار بر مبنای رقم خرید اول و زمانی که تعداد خرید اول تمام می شود بر مبنای قیمت خرید دوم و همین طور الی آخر درج می شود .

نکته :

مبلغ خروج از انبار در کاردکس کالا هیچ ارتباطی به مبلغ فروش ندارد .

مثال : شرکت آلفا خریدهای زیر را به صورت زیر انجام داده :

ردیف

تعداد

فی

ارزش

۱

۳۰

۵۰۰

۱۵٫۰۰۰

۲

۱۵

۶۰۰

۷٫۵۰۰

۳

۱۰

۵۵۰

۵٫۵۰۰

۴

۸

۶۰۰

۴٫۸۰۰

۵

۱۰

۷۰۰

۷٫۰۰۰

روش fifo در حسابداری

که با توجه به خریدهای فوق فروش هایی نیز انجام داده است :

– بافرض اینکه اولین فروش شرکت تعداد ۲۰ عدد باشد مبلغ فروش با توجه به اینکه اولین خرید ۵۰۰ ریال است به صورت زیر نوشته می شود :

                               ارزش مبلغ فروش اول    ←      ۱۰٫۰۰۰ = ۵۰۰ × ۲۰

– در ادامه فرض می کنیم فروش دیگری به تعداد ۵ عدد انجام داده است با توجه به اینکه هنوز از تعداد خرید اول ۱۰ عدد باقی مانده پس فروش دوم نیز با مبلغ خرید اول می با شد :

                               ارزش مبلغ فروش دوم    ←          ۲٫۵۰۰ = ۵۰۰ × ۵

– با فرض اینکه شرکت ۱۵ عدد از کالا را به فروش رسانده باشد می بایستی ۵ عدد از آن را با مبلغ خرید اول که باقی مانده است و ۱۰ عدد مابقی را با مبلغ خرید دوم محاسبه و ارزشیابی نماید :

۲٫۵۰۰ = ۵۰۰ × ۵

۶٫۰۰۰ = ۶۰۰ × ۱۰

ارزش مبلغ فروش سوم   ←      ۸٫۵۰۰ = ۶٫۰۰۰ + ۲٫۵۰۰

-در ادامه فرض می کنیم فروش دیگر شرکت به تعداد ۳۰ عدد داشته است در اینجا برای بدست آوردن ارزش فروش چهارم که باید از خرید اول صورت گیرد به صورت زیر عمل می کنیم :

۵ عدد از خرید دوم باقی مانده و ۱۰ عدد با مبلغ خرید سوم استفاده می کنیم و ۸ عدد خرید چهارم را استفاده نموده و مابقی از مبلغ خرید پنجم استفاده می شود که جمع آن ارزش مبلغ فروش چهارم را تشکیل می دهد :

                           ۳٫۰۰۰ = ۶۰۰ × ۵

۵٫۵۰۰ = ۵۵۰ × ۱۰

۴٫۸۰۰ = ۶۰۰ × ۸

۴٫۹۰۰ = ۷۰۰ × ۷

ارزش مبلغ فروش چهارم  ←      ۱۸٫۲۰۰ = ۴٫۹۰۰ + ۴٫۸۰۰ + ۵٫۵۰۰ +۳٫۰۰۰

مثال:

اطلاعات زیر مربوط به خرید و فروش کامپیوتر در یک شرکت می باشد مطلوب است تکمیل کاردکس تعدادی –  ریالی به روش fifo در حسابداری

۱) ۰۵/۰۱/۹۲  – خرید ۲۰ دستگاه کامپیوتر به نرخ ۱٫۰۰۰ ریال طی فاکتور ۲۰۱۲

۲) ۰۶/۰۱/۹۲  –  خرید ۱۵ دستگاه کامپیوتر به نرخ ۱٫۱۰۰ ریال طی فاکتور ۱۲

۳) ۰۹/۰۱/۹۲  -فروش ۱۰ دستگاه کامپیوتر

۴) ۱۰/۰۱/۹۲  -فروش ۱۵ دستگاه کامپیوتر

۵) ۱۵/۰۱/۹۲  –  خرید ۲۰ دستگاه کامپیوتر به مبلغ ۱٫۲۰۰ ریال طی فاکتور ۱۷۳۰

۶) ۱۵/۰۱/۹۲  –  فروش ۲۰ دستگاه کامپیوتر

۷) ۱۸/۰۱/۹۲  – خرید ۴۰ دستگاه کامپیوتر به مبلغ ۱٫۱۰۰ ریال طی فاکتور ۱۸۲۰

۸) ۲۰/۰۱/۹۲  – فروش ۳۰ دستگاه کامپیوتر

۹) ۲۱/۰۱/۹۲ –  فروش ۱۵ دستگاه کامپیوتر

۱۰) ۲۲/۰۱/۹۲ – خرید ۶۰ دستگاه کامپیوتر به نرخ ۱٫۳۰۰ ریال طی فاکتور ۲۲۱۸

۱۱) ۲۳/۰۱/۹۲ –  فروش ۶۵ دستگاه کامپیوتر

۱۲) ۲۵/۰۱/۹۲ – خرید ۲۰ دستگاه کامپیوتر به نرخ  ۱٫۲۰۰ ریال طی فاکتور ۱۲۱۳

۱۳) ۲۶/۰۱/۹۲ – خرید ۳۰  دستگاه کامپیوتر به نرخ  ۱٫۴۰۰ ریال طی فاکتور ۱۱۵

۱۴) ۲۷/۰۱/۹۲-  خرید ۴۰  دستگاه کامپیوتر به نرخ  ۱٫۵۰۰ ریال طی فاکتور ۳۵۰۱

۱۵) ۲۷/۰۱/۹۲- فروش ۲۵ دستگاه کامپیوتر

۱۶) ۲۸/۰۱/۹۲- فروش ۳۰ دستگاه کامپیوتر

۱۷) ۳۰/۰۱/۹۲- فروش ۱۵ دستگاه کامپیوتر

کاردکس به روش fifo در حسابداری

روش fifo در حسابداری

روش fifo در حسابداری

توضیح کاردکس فوق (روش fifo در حسابداری):

ردیف ۱ : تعداد خرید در نرخ آن ضرب شده و در ستون موجودی تعداد و ارزش آن ثبت می شود .

ردیف ۲ : خرید مانند شرح فوق در ستون مربوطه ثبت شده در ستون موجودی خرید فعلی به تعداد ۱۵ با موجودی انبار به تعداد ۲۰ جمع می شود ( ۳۵= ۱۵+ ۲۰ ) همچنین مانده ریالی با ارزش خرید فعلی جمع می شود .

 (۳۶٫۵۰۰ = ۱۶٫۵۰۰ + ۲۰٫۰۰۰)

ردیف ۳ : فروش ۱۰ عدد می بایستی با نرخ اولین خرید ثبت شود در اینجا اولین خرید به رقم ۱٫۰۰۰ ریال بوده که این ۱۰ کالا به رقم ۱٫۰۰۰ ریال ثبت می شود، (۱۰٫۰۰۰= ۱٫۰۰۰× ۱۰) در ستون موجودی آخرین مانده تعدادی از فروش کسر می شود (۲۵ = ۱۰ – ۳۵) و مانده ریالی نیز از رقم فروش کسر می شود  (۲۶٫۵۰۰ = ۱۰٫۰۰۰ – ۳۶٫۵۰۰)

ردیف ۴ : در این قسمت ۱۵ عدد فروش داشته ایم که نرخ آن به این صورت است که از خرید اول ۱۰ عدد باقی مانده پس ۱۰ عدد این فروش با رقم ۱٫۰۰۰ ریال می باشد (۱۰٫۰۰۰= ۱٫۰۰۰× ۱۰) ، سپس به سراغ خرید دوم می رویم که این ۵ عدد باقی مانده با رقم ۱٫۱۰۰ ریال خارج می شود (۵٫۵۰۰ = ۱۱۰۰ × ۵) در نهایت جمع این دو مبلغ صادره را تشکیل می دهد (۱۵٫۵۰۰ =۵٫۵۰۰ + ۱۰٫۰۰۰) در ستون موجودی مانده تعداد انبار از فروش فعلی کم می شود (۱۰ = ۱۵ – ۲۵) و هم چنین مانده ارزش ریالی نیز از مبلغ فروش کسر می شود . (۱۱٫۰۰۰ = ۱۵٫۵۰۰ – ۲۶٫۵۰۰)

ردیف ۵ : خرید با نرخ خود ضرب و در ستون وارده ثبت می شود مانده تعدادی با خرید فعلی جمع شده      (۳۰ = ۲۰ + ۱۰ ) و ارزش ریالی مانده با ارزش ریالی فعلی جمع می شود (۳۵٫۰۰۰ = ۲۴٫۰۰۰ + ۱۱٫۰۰۰)

ردیف ۶ : فروش ۲۰ عدد با در نظر گرفتن خرید ردیف شماره ۲ که ۱۰ عدد موجود می باشد.

(۱۱٫۰۰۰= ۱٫۱۰۰ × ۱۰) سپس ۱۰ عدد دیگر نیز از خرید ردیف شماره ۵ (۱۲٫۰۰۰ = ۱٫۲۰۰ × ۱۰) خارج شده که در نهایت مبلغ ۲۳٫۰۰۰ ریال را در ستون صادره وارد می نماییم و در ستون موجودی تعداد مانده را از تعداد صادره کسر می نماییم (۱۰ = ۲۰ – ۳۰) و هم چنین مانده ارزش ریالی نیز از مقدار مبلغ صادره کسر می شود   (۱۲٫۰۰۰ = ۲۳٫۰۰۰ – ۳۵٫۰۰۰) و در ستون مبلغ مانده ثبت می گردد .

ردیف ۷ : ستون وارده مطابق شرح های قبلی وارد می شود و موجودی تعدادی قبل با تعداد خرید فعلی جمع شده (۵۰ = ۴۰ + ۱۰ )  و مانده ارزش ریالی نیز با مبلغ خرید جمع و در ستون مربوطه درج می شود . (۵۶٫۰۰۰ = ۴۴٫۰۰۰ + ۱۲٫۰۰۰)

ردیف ۸ : در این ردیف تعداد ۳۰ عدد فروش رفته که بر اساس اولین موجودی تعداد ۱۰ عدد از خرید ردیف ۵ باقی مانده که ۱۰ عدد از این فروش را با نرخ خرید ردیف ۵ (۱٫۲۰۰ ریال) خارج می نماییم ، سپس ۲۰ عدد مابقی را با نرخ خرید بعدی (۱٫۱۰۰ ریال) که در اینجا ردیف ۷ می باشد را خارج می نماییم و جمع آنرا در مبلغ صادره نوشته

۱۲٫۰۰۰ = ۱٫۲۰۰ × ۱۰

۲۲٫۰۰۰ = ۱٫۱۰۰× ۲۰

 ۳۴٫۰۰۰

و در ستون موجودی نیز ۵۰ عدد مانده قبل داشته ایم که از تعداد فروش فعلی کسر می شود

(۲۰ = ۳۰ – ۵۰) سپس مانده ارزش ریالی از رقم فروش فعلی کسر شده و در قسمت مانده درج می شود

(۲۲٫۰۰۰ = ۳۴٫۰۰۰ – ۵۶٫۰۰۰)

ردیف ۹ : در این ردیف ۱۵ عدد فروش داشته ایم که با وجود فروش های قبلی اولین خرید ، خرید ۷ می باشد بنابر این با رقم ۱٫۱۰۰ ریال خارج می نماییم و در ستون مانده تعداد مانده از فروش فعلی کسر می شود (۵ = ۱۵ – ۲۰) و مانده ارزش ریالی نیز از رقم فروش کسر می شود (۵٫۵۰۰ = ۱۶٫۵۰۰ – ۲۲٫۰۰۰) و ردیف های بعدی نیز به شرح گفته شده فوق اعمال می شود .

نکته :

چنانچه برگشت از فروش نیز داشته باشیم با همان نرخی که فروش انجام شده در ستون های وارده ثبت می شود .

دیدگاه خود را بنویسید