ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده ۱۰۹

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده ۱۰۹

ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده ۱۰۹

ذخائر فنی موسسات

ذخائر فنی موسسات

آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده ۱۰۹

بیمه مرکزی ایران/ مصوب شورای عالی بیمه

آئین نامه شماره ۲۲ ذخایر فنی موسسات بیمه

با توجه به تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیات های میتقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آئین ذخایر فنی موسسات بیمه را در ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۱/۸/۶۷ مورد موافقت قرار داد.

آئین نامه ذخایر فنی موسسات فنی

فصل اول- کلیات

ماده ۱- موسسات بیمه مکلفند برای انجام تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قرارداد های بیمه اتکائی به عهده گرفته اند ذخائز فنی زیر را بر اساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثابت نمایند.

الف- در بیمه های زندگی:

  • ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه و مستمری ها

  • ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران

  • ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه

  • ذخایر فنی بیمه عمر زمانی

ب- در بیمه های غیر زندگی:

  • ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری

  • ذخیره خسارات معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده در دست رسیدگی است

  • ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی.

  • ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمریها

  • ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع برای پراخت سهمی از منافع حاصله به بیمه گذاران

  • ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی و تضمین تعهدات موسسات بیمه

ماده۲-  موسسات بیمه موظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی ۱۳۶۸ ذخایر فنی سال ۱۳۶۸ را طبق مقررات این آئین نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخایر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال های بعد هر سال ذخایر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سود وزیان سال مالی منتقل و ذخایر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند.

ذخائر فنی موسسات-ذخائر فنی موسسات-ذخائر فنی موسسات-ذخائر فنی موسسات

ضمیمه:

نظر اکثریت

با مبنا قراردادن مقررات مواد ۹۹ و ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۷همان قانون نظریه کارشناسی مندرج در بند ۲ گزارش شملره ۲۱۶۶۲/۲۲۰/ د مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ معاون مالیات های مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکت های (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.

با عنایت اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکت های دولتی (کارفرما) به خصوصی تسهیلات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم جزء حقوق مکتبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب میشود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فیمابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکت های کارفرما به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر میرسد.

شماره ۵۹۱۹۲/۱۳۳۸۲/۴/۳۰                                                                        تاریخ : ۲۰/۱۲/۱۳۶۷

آموزش حسابداری  نرم افزار حسابداری شرکت حسابداری