ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

2017-11-13T16:28:27+03:30

ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

فصل چهارم – ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

ماده ۱۳- ذخائر فنی معاملات بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد در مواد قبلی این

آئین نامه و به موجب قراردادها و توافق های اتکایی محاسبه میشود. این آئین نامه

از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم مصوب مورخ ۳/۱۲/۶۶ جایگزین آئین نامه

شماره ۱۰ مصوب ۹/۲/۵۳ و مکمل های ۱/۱۰ و ۲/۱۰ آن میگردد.

شماره:۲۷۲۴۳ / ت ۳۱۰۴۲ ه                                                          تاریخ ۸/۹/۸۳

آئین نامه اجرایی بند “ز” ماده (۱۱۱)

اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱- مفهوم ادغام با ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالی مالیاتی به دو صورت ذیل است :

الف) انتقال دارایی ها و بدهی ها ی یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس

شرکت موجود نامیده میشود. به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل میشوند.

لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی

و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد.

ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی-ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

ب) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید به

طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت

جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی شرکت جدید معادل جمع ذارایی ها و بدهی

های شرکت های ادغام شونده خواهد بود.

ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی-ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

تبصره: ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط

به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد.

ماده۲- در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا

شرکت جدید مازاد مشمول پرداخت مالیات است.

ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب رونوشت صورتحساب

نهایی برای ادغام یا ترکیب رونوشت صورتحساب نهایی و فهرست اسامی شرکا یا

سهام داران و میزان سهم الشرکه با سهم آنان و صورت دارایی ها و بدهی ها را

همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز

سهام یا سهم الشرکه که در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند.

ماده۴- تاریخ ادغام یا ترکیب از نظراین آئین نامه تاریخ ثبت داراییها و بدهی های

شرکت های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت

شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری است.

ماده ۵- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا

ترکیب مستندات مربوط به نیت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و

یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل

دارایی ها و بدهی ها)و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه که در قبل انتقال دارایی

ها و بدهی ها به هریک از سهامداران یا شرکای ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه

گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم

الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند.

تبصره- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت

مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام

یا ترکیب شونده برای اقدامات قانونی موضوع ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ارسال کند

ماده۶- مطابق مقررات بند ” ه” ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۱۳۸۰ هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آئین نامه درآمدی به هریک

از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد حسب قوانین و مقررات

مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

ماده ۷- هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها حسب مورد هزینه قابل

قبول آنها محسوب میشود.

ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی-ذخائر فنی بیمه های اتکایی قبولی

ماده ۸- عدم رعایت مقررات ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و

این آئین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت

به شرکت های ادغام شونده خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور

محمد رضا عارف

دیدگاه خود را بنویسید