دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت

دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت

دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت

دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت

دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت ریز کردن حساب ها و هزینه ها در چیست؟ از لحاظ حسابداری

، هزینه هزینه است و در نهایت در قسمت سود و زیان قرار می گیرد و فروش کم می شود و سود

و زیان به دست می آید.

دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت این است که زمانی یک مدیر اگر بخواهد پیشرفت کند باید هزینه

ها را کنترل کندو نه لزوما کم کردن هزینه ها، پس زمانی که هزینه ها طبقه بندی می شود، یکی

از راه های پیشرفت شرکت این است که مدیر باید جایی از شرکت را که در آن هزینه ها زیاد است را

شناسایی و کنترل کند و بنابر این صورت هزینه ها را به عنوان گزارش از حسابدار دریافت و هزینه

ها دوره های، ماهانه یا سالانه باشد.

با این کار مدیر متوجه می شود  که هزینه های گزاف از کجا تأمین می شود  و هزینه ها در واقع

درزهای شرکت است و هر منبعی که وارد می شود از این درزها خارج می شود و هر چه درزها

را کنترل و مدیریت کنند شرکت کمتر ضرر می کند، برای نمونه در طی ۶ ماه هزینه لوازم تحریر

مدیر شد ه ۶۰ میلیون و  این رقم خیلی سنگین است، چون به مرور زمان بوده و ریز هم بوده

خیلی متوجه این قضیه نشده اند  و تنخو اه گر دان در  نهایت فاکتور را دریافت و پول را پرداخت

کرده است. دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت این طبقه بندی حساب ها توسط حسابدار است که

کمک می کند  تا هز ینه ها کنتر ل شود .

برای ملموس بودن حسابداری باید شخص حسابدار پیشنهاد دهد که حساب ها تفکیک و طبقه

بندی شود، با این کار جلوی هزینه های گزاف و اضافی گرفته می شود. دلیل دیگر بودجه بندی

است، شرکت های آگاه و بالغ و مدیران حرفه ای قبل از این که سال مالی شروع شود، میان  و

بودجه بندی می کنند. دلیل طبقه بندی هزینه ها در شرکت هزینه های اداری، تبلیغات و فروش

و هزینه های مالی بود جه بندی شود. وظیفه حسابدار

این است که بودجه را همیشه در تعادل نگه دارد ، یعنی  اگر از  محور داشت خارج می شد،

سریعا اطلاع بده و جلوی این قضیه گرفته شود. برای نمونه برای بودجه بندی هزینه اداری

به این طبقه بندی ها مراجعه و بودجه بندی می کنند. با توجه به سالی که گذ شت و هزینه

های سال قبل در بخش های مختلف و مبلغ تورم را اضافه و یک بودجه جدید اعلام می کنند .

این مورد شامل تمامی بخش ها می شود و طبقه بندی در کنترل هزینه ها بسیار مهم است.

این طبقه بندی را طبق یک سال تنظیم و بودجه بندی می کنند و به واحد حسابداری اعلام

و باید ماه به ماه هزینه ها کنترل شود تا از بودجه خارج نشود. بودجه طی ۱۲ماه باید تقسیم

شود تا میزان بودجه کم نیاید.

این طبقه بند ی بودجه است که به شرکت کمک می کند تا میزان بودجه را درست انجام دهد

و در طی سال بداند که چه میزان در کدام بخش مصرف کند.