دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۶۹ قانون

دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۶۹ قانون

2018-03-02T19:40:32+03:30

دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۶۹ قانون

دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۶۹ قانون

۳- معافیت قانونی مذکور صرفا در خصوص فعالیت های پژوهشی، فناوری و مهندسی

مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری موضوع ماده ۹

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا

است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکت های تولیدی

و صنعتی تسری ندارد.

۴- در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال

مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهد بود.

دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۶۹ قانون-دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۶۹ قانون

۵- در اجرای تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه

مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط

خواهد شد.

۶- در اجرای ماده ( ۱۱ ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی

نوآوری ها و اختراعات و ماده ( ۳۲ ) آیین نامه اجرایی آن ، کلیه اشخاص ( حقیقی یا حقوقی )

که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی

ذیربط یا نظارت دوره ای یا وردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات

ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق

این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق

مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح،

علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطاء

شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد

۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

شماره: ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص                                                     تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۹۰

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت

اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره

اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج

نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هدف: اجرای ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۱٫

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت

می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیات های مستقیم و قانون

مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

تعاریف :

کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده

۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب

مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود.

شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور،

حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

دیدگاه خود را بنویسید