دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون

2019-10-12T13:36:46+03:30

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند

نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر

برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود

و طرف معامله را در صوررت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده

و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هدف- اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی

مبادرت مینمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیات های

مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند.

تعاریف:

کارت اقتصادی: کارتی است که حداقل شامل نام و شماره ی اقتصادی که در

اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان امور

مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داد

میشود.

شماره اقتصادی:شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی

کشور حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده میشود

صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده ۱۶۹

ق. م. م و ماده ۱۹ قانونمالیات بر ارزش افزوده می باشد.

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه

اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات

بر ارزس افزوده است که حسب مورد به انجام هر نوع معادله و معامله

و فعالیت اقتصادی مبادرت مینمایند.

اشخاص حقوقی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون

مالیات های مستقیم بر ارزش افزوده میباشد.

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز

خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به

دیگران استفاده نمینماید.

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخد کارت اقتصادی:

۱-۱کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل

۲-۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و

مستقلی دارند این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی شماره اقتصادی

دریافت نمایند.

۳-۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای شرکا شرکت

مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱

قانون مالیات های مستقیم یک شماره اقتصادی صادر میشود.

۲- نحوه ثبت نام و در خواست کارت اقتصادی:

۱-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی

کشور اعلام مینماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی

به نشانی  www.tax.gov.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره

اقتصادی اقدامم نمایند

۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت

اقتصادی گردیده اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال تغییر نام و تغییر شغل

تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ

تغییرات مذکور از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر

این صورت هرگونه مسئولیتی ناشی از آن به عهده دارنده کارت مبیاشد

۳-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان

امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب

مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید