دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

2017-11-12T15:24:16+03:30توسط |دسته‌ها: آموزشگاه حسابداری|بدون دیدگاه

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

شماره: ۷۱۱۹۷/۷۰۴۱-۲۱۱                                                                                    تاریخ:۱۲/۱۲/۸۱

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تغییراتی

در مقررات ناظر بر ماده ۱۳۸ و تبصره یک آن به عمل آمده است لذا به منظوز اتخاذ رویه

واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرایی به شرح

زیر ابلاغ میگردد:

۱-  بر اساس مفاد ماده ۱۳۸ اصلاحی منحصرا شرکت های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای

مقرر در ماده مزبور میباشند.

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸-دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸-دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

۲- آن قسمت از سود ابزاری شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی

و نوسازی یا تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحد های جدید صنعتی

و یا معدنی مصرف گردد با رعایت شرایط ذیل می توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده

۱۳۸ اصلاحی بهره مند گردد:

۱-۲- قبل از شروع به اجرای طرح. گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی ذیربط به طرح

توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحد های

صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه گذاری معین به وزارتخانه ذیربط تسلیم و مجوز

لازم را تحصیل کرده باشد.

۲-۲- برنامه زمان بندی اجرای طرح سرمایه گذاری و همچنین شروع و خاتمه طرح در گزارش

مربوط مشخص شده باشد.

۳-۲- هزینه های طرح سرمایه گذاری باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد.

۴-۲- انجام هزینه های هر طرح باید در حساب های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق

یا افلام تطبیق با اقلام هزینه منرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد.

۵-۲- چنانچه طی دوره اجرای طرح هزینه شده باشد در صورتی که پس از

رسیدگی هزینه های انجام شده کورد تایید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ

سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد.

۶-۲- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه

مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد.

۷-۲- شرکت برای هر طرح سرمایه گذاری حداکثر تا چهار سال می تواند از معافیت مزبور

استفاده نماید معافیت از سود ابزاری برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعد

از آن قابل اعمال خواهد بود.

۸-۲- طرح حداکثر ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه

گذاری به بهره برداری برسد .

۳- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرح های سرمایه گذاری در یکسال

مالی مازاد بر سود ابزاری همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی

قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب

اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود.

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸-دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸-دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸

۴- نظر به اینکه سود ابزاری با تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان

در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز میشود بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه

یا ترازنامه و حساب سود و زیان در فرجه قانونی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر

برای همان سال عملکرد خواهد بود.

۵- چنانچه مؤدی اظهارنامه یا ترازنامه حساب سود و زیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی

تسلیم کرده و سود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق

علی الراس تشخیص گردد به شرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد.

۶- راجع به مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نیز در صورت

بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره علاوه بر وصول معادل مبلغ معافیت های مالیاتی

منظور شده موضوع متن ماده اخیر الذکر از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات ها جریمه مقرر در

ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم به میزان ۵/۲ درصد به ازای هر ماه وصول خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید