دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

2017-11-12T13:54:57+03:30

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

روزنامه رسمی ۱۷۷۵۰ مورخ : ۱۴/۹/۸۴

۳ در هزار اتاق بازرگانی مستخرجه از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بشی

از مقررات مالی دولت

ماده ۶۴- ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حساب

های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در

بخش های دولتی تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار

درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق

تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون

رسیده است را دریافت نمایند.

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

شماره :۳۳۲۱۹/ت ۲۷۲۶۰ ه تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۸۱

” آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- “

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷-دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

ماده۱- درآمد مدارس ابتدایی راهنمایی متوسطه فنی و حرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش

عالی غیر انتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمد های مرتبط با تعلیم و تربیت صادر

شده از وزارت خانه ذیربط می باشد.

تبصره ۱- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیر مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق

مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات میباشد.

تبصره ۲- درآمد های حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های

آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از

پرداخت مالیات معاف میباشد.

ماده۲- درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط

بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است هرگونه درآمد دیگر حاصل از

فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷-دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

ماده۳- درآمد باشگاه و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی

حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است منظور

از فعالیت های ورزشی آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که بر اساس مجوز

مرجع ذیربط تعیین میشود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام میپذیرد.

تبصره- درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی

فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات فروش دارایی ها کمک ها و هدایای دریافتی

مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷-دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

شماره ۱۹۴۱۸ /۵ مورخ:۱۱/۷/۱۳۸۳

دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۷

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ -۴ /۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ چون در خصوص

اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و

اصلاحیه های بعدی آن خصوصا حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر

و بیمه های درمانی که معمولا به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام میشود

از طرف ادارات امور مالیاتی کارفرمایان و مودیان مالیاتی سولاتی مطرح شده است

لذا موارد زیر را یادآور میگردد:

۱- کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل وی و حق بیمه پرداختی

بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیر(به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر

نمیباشد) از دآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجنماعی و سازمان خدمات درمانی

و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت

میپذیرد توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است و آنها میتوانند ضمیمه اسناد

مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق کسور یاد

شده را منظور نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید