در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات

در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات

در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه شماره ۴۳۹۲۸/۶۶۰۶-۴/۳۰    مورخ: ۹/۱۰/۷۱

در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹

تبصره (۲) ماده(۵۹) اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

نظر به اینکه در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون

مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ برای اغلب ماموران تشخیص و سایر مالیاتی

ابهاماتی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد نکات ذیل را متذکر میگردد.

در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم-در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

 1. هر نوع واگذاری یا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذار محل و به تبع آن لزوم وصول

  مالیات حق واگذاری نیست بلکه همان گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط مؤجر و مستاجر

  مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ حق واگذاری دریافت ننمایند و یا به هر حال مستندا حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد.

 2. انتقالات اراضی و یا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصیت حقیقی یا حقوقی انتقال گیرنده

  و انتقال دهنده و بدون لزوم بررسی در مورد اینکه از اراضی انتقالی بعدا چه استفاده ای خواهد شد

  با عنایت به بند الف ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی

  اراضی ملحوظ نظر واقعی میشود مطلقا مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

 3. بعضا مشاهده میشود در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری و فروش مصالح

  ساختمانی و گل و گلدان و نظایر آنها مینمایند که مسلما اینگونه فعالیت ها هم موجب حق واگذاری نمی باشند

  اما چنانچه زمین محصور و مشخصی به صورت رسمی و یا بدون منع قانون مورد استفاده برای فعالیت های از انواع

  دیگری مانند انبارداری بوده و به طور واضح و مسلم حق کسب و پیشه در آن ایجاد شده باشد انتقال دهنده آن موقع

  انتقال برای مقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

 4. املاک مسکونی که بدون مجوز و بر خلاف مقررات قانونی مورد استفاده شغلی یا تجاری واقع میشوند

  مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند مگر اینکه به دلالت و صراحت کلام صادره از دادگاه های

  مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستاجر طبق مقررات مشمول

  مالیات خواهد بود ولی مالک در هنگام انتقال بعدی از اعم از قطعی یا غیر قطعی با ابقاء شرایط مذکور در

  صدر این بند مشمول حق واگذاری محل نخواهد بود.

 5. پزشکان و پیراپزشکان وکلاء کارشناسان رسمی دادگستری ، سر دفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق

  که در املاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت می نمایند مادام که کاربری ملک مزبور از حیث مقررات

  تغییر ننموده، بابت واگذاری آن مشمول مالیات حق واگذاری نمیباشند.

 6. در مواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضا (صاحب سهم یا سهم الشرکه) را به

  عنوان اقامتگاه قانونی معرفی مینمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

 7. مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجر است و اکنون با حفظ حقوق مستاجر به دیگری یا

  به همان مستاجر به صورت قطعی – منتقل میشود مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی باشند.

 8. املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلی از انواع مشاغل جزء

  مانند خیاطی بافندگی و امثال آنها اشتغال دارند موقع انتقال قطعی یا اجاری ملک مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشد.

 9. املاکی که به موجب پروانه یا جواز ساخت یا گواهی پایان کار مراجع ذی صلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی

  تجاری و اداری و قسمت دیگر مسکونی) است و یا این کاربرد مختلط به مرور ایام به صورت بلامعارض به وجود آمده

  است فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از اینکه تفکیک شده یا نشده باشد با رعایت سایر بندهای

  این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

شایسته است ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی و سایر مسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستور العمل که

مفاد آن به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است و با اجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی

و بدون فوت وقت و تاخیر غیر موجه اقدام به رسیدگی و انجام امور مراجعین بنمایند و ضمنا مدیران کل محترم

ادارات و ممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل به عهده آنان محول میگردد، ماموران خاطی

را که بی جهت وسایل دوندگی و تضعیی وقت مؤدیان را فراهم می آورند در اسرع وقت معرفی نمایند.

در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم-در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

دیدگاه خود را بنویسید