خلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی

خلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی

2019-10-12T10:36:33+03:30

خلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی

خلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک

مورخ ۲۸/۱/۹۱وزیران عضو کارگروه مسکن

پیرو دستورالعمل شماره ۲۳۰۰۳/۲۰۰مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ و ر اجرای تصویب نامه شماره

۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/کمورخ ۲۸/۱/۹۱وزیران عضو کار گروه مسکن (تصویر پیوست )مقرر می دارد :

سازندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی در چارچوب تفاهم نامه سه

جانبه و چهار جانبه (تعاونی های مسکن )با در اختیار گرفتن زمین و دریافت پروانه جواز

ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام و آن را حسب مورد به اشخاص متقاضی

معرفی شده ازطرف ادارات راه و شهر سازی یا تعاونی ها واگذار می نمایند مالک اعیانی

محسوب و مشمول فصل مالیات بر در آمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم بوده و هنگامک

انتقال اعیانی ، با رعایت مقررات مشمول مالیات به نرخ مواد ۵۹و ۷۷ قانون مذکور می باشند .

لذا وجوه دریافتی اینگونه سازندگان از بابت قراردادهای ساخت املاک مذکور مشمول

مالیات عملکرد پنج (۵%)مالیات تکلیفی موضوع ماده (۱۰۴)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ نخواهد بود .

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره :۲۴۱۳۲/۲۰۰/ص                           تاریخ :۲۸/۱۲/۱۳۹۲

بخشنامه ادغام شرکتها موضوع ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و

بند (الف )ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه …

به موجب تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ز)ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم ،

ادغام یا ترکیب شرکتها مشروط به تحصیل مجوز قانونی آن شده است . نظر به اینکه

در خصوص مجوز مزبور ،ابهاماتی مطرح می باشد . بدینوسیله اعلام می گردد :

مطابق حکم بند (الف)ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی

ایران “ادغام شرکتهای تعاونی ،مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری

نشود ،به شکل یک  جانبه (بقاء یکی از شرکت ها-شرکت پذیرنده ) و ادغام دو یا چند

جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوثی جدید

–شرکت جدید )، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع

ادغام ، مجاز است …”بنابراین ،این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده (۱)آیین نامه فوق الاشاره بوده و در ص

ورتی که شرکتها با رعایت مقررات ،حسب تصمیمات مجامع عمومی ،ادغام و مراتب را

در اداره ثبت شرکتها ثبت نماید ، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر

در ماده (۱۱۱)قانون مالیاتهای مستقیم را دارا می باشند .

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

خلاصه گردش ارسال اظهارنامه مالیاتی تشویقات و جرائم مالیاتی

جداول اطلاعاتی مالیاتی

هر مودی مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی )مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه

مالیاتی مربوطه آنرا طی موعد مقرر در قانون به اداره مالیاتی –مربوطه آنرا طی موعد مقرر

در قانون به اداره مالیاتی ذیصلاح تسلیم و رسید دریافت نماید . اداره مالیاتی ذیصلاح نیز تکلیف

دارد پس از بررسی لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص در آمد مشمول

مالیات محاسبه مالیات متعلقه اقدام نماید . پس از صدور برگ تشخیص مالیاتی یکی از حالات

ذیل اتفاق خواهد افتاد .

۱- در صورتیکه مودی به برگ تشخیص مالیاتی تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی

خواهد بود (ماده ۲۳۹ق.م.م)

دیدگاه خود را بنویسید