خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

حسابداران برتر » خدمات حسابداری » خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

لايحه يك‌فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۴ از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شده كه شوراي نگهبان، اكثر موارد را تاييد و چند ايراد را وارد دانسته و سپس در ۷/ ۲/ ۱۳۹۴ به مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح موارد ايرادي، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ايرادي شوراي نگهبان در ذيل درج شده است:

۱) تبصره ۳ ماده ۲ حذف و متن «بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه عهده‌دار وظايف حاكميتي هستند با تاييد مقام معظم رهبري» به‌عنوان بند ۴ به ماده ۲ اضافه شد (اين بند از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است).

۲) ماده ۴۵:

۳ در هزار شده نيم در هزار

۳) ماده ۴۸:

۲ در هزار شده نيم در هزار

۴) ماده ۵۴:

در نحوه شناسايي درآمد اجاره، تغييراتي ايجاد شده است.

۵) ماده ۵۴ مكرر:

كه مرتبط با اخذ ماليات از واحدهاي خالي مسكوني است، اضافه شده است.

۶) ماده ۸۴:

ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.

۷) ماده ۸۵:

نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير‌دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده ۸۴ اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه (۱۰ درصد) و نسبت به مازاد آن ۲۰درصد است.

۸) تبصره ماده ۸۶: پرداخت‌ها به غير از كاركنان به‌عنوان حق‌المشاوره و… بدون اعمال معافيت ۸۴، مشمول ۱۰درصد است (ساير موارد اين ماده، مورد ايراد شوراي نگهبان است.(

۹) بند ۵ ماده ۹۱:

عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود» حذف شده است.

۱۰) ماده ۹۵:

تغييراتي در اين ماده ايجاد شده است.

۱۱) ماده ۹۷:

در ماده ۹۷، تغييرات اساسي ايجاد شده و در ضمن نحوه رسيدگي و…، طبق اصلاحيه، طبق آيين‌نامه اجرايي عنوان شده كه اين قسمت مورد ايراد شديد شوراي نگهبان قرار گرفته كه مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي مي‌باشد (اصل ۸۵: مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند.(

۱۲) ماده ۱۰۰:

«تير‌ماه» به «خرداد‌ماه» تغيير یافته است (مشاغل بايستي تا خرداد ماه اظهارنامه بدهند). در اين خصوص به توضيحات انتهاي رديف ۳۵ دقت شود.

۱۳) ماده ۱۰۴:

كلا حذف شده است.

۱۴) ماده ۱۰۷:

تغييرات اساسي نموده است و چون نحوه تعيين ماليات بر اساس آيين‌نامه، مشخص شده بر همين اساس مورد ايراد اساسي شوراي نگهبان بوده و مغاير اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسي تشخيص داده شده است (اصل ۵۱: وضع ماليات، به موجب قانون است.(

۱۵) ماده ۱۳۱:

نرخ‌ها، تغيير اساسي نموده است.

۱۶) ماده ۱۳۳:

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، اضافه شده است.

۱۷) ماده ۱۳۴:

آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اضافه شده است.

۱۸) ماده ۱۳۹:

تغييرات جزئي ايجاد شده است. ازجمله بند «ل» ماده ۱۳۹ كه فعاليت‌هاي قرآني اضافه شده و داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

۱۹) ماده ۱۴۱:

تغييرات اساسي نموده است. به‌طوري‌كه معافيت مالياتي صادرات خام فروشي ۲۰درصد شده است.
ساير توضيحات: با عنايت به اينكه معافيت مالياتي خدمات و صادرات غير‌نفتي بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم تعيين شده است، بر‌اساس تبصره ۲ اصلاحيه عنوان شده كه اصلاحيه فوق در ماده ۱۴۱ پس از پايان دوره اجراي قانون برنامه پنجم (يعني پايان سال ۱۳۹۴) عملياتي مي‌گردد.

۲۰) ماده ۱۴۶ مكرر:

اضافه شده است به‌طوري‌كه شرايط برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي ازجمله ارائه‌ اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارك عنوان شده است به استثناي مواد ۱۴۴، ۱۴۵ و…..

۲۱) ماده ۱۴۷:

تغييرات اساسي نموده است ازجمله شرط پذيرش هزينه پرداختي قابل‌قبول براي مبالغ بالاي ۵۰ ميليون ريال، پرداخت از طريق سامانه بانكي عنوان شده است.

۲۲) تغييرات ماده ۱۴۸:
– به بند ۲ ماده ۱۴۸ اضافه مي‌شود: «پرداختي به بازنشستگان موسسه حداكثر تا سقف يك‌دوازدهم معافيت موضوع ماده ۸۴ اين قانون».
تغييرات بند ۱۸: اضافه شدن جريمه به سود كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش.
– تغييرات بند ۱۸: اضافه شدن جريمه به سود و كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي.
– بند ۲۹ به ماده ۱۴۸ اضافه شد: ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي.

۲۳) تغييرات اساسي ماده ۱۴۹:
تبصره ۱: مازاد تجديد ارزيابي، مشمول ماليات نيست و…
ساير توضيحات:

الف) در اين اصلاحيه، براي معافيت مالياتي، شرط افزايش سرمايه به مانند قبل عنوان نشده است.

ب) ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوبه ۱/ ۵/ ۱۳۹۱ كه تا ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۶ اعتبار داشت، حذف شد.

۲۴) ماده ۱۶۹: تغييرات اساسي نموده از جمله اجراي طرح نظام جامع مالياتي و…
تبصره ۳ اصلاحي، مورد ايراد شوراي نگهبان بوده و مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است (اصل ۱۳۸: تدوين آيين‌نامه، با هيات وزيران است).
تبصره ۵ اصلاحي:

مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد .

۲۵) ماده ۱۶۹ مكرر:

تغييرات اساسي نموده است (استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي و . . . )
تبصره ۵ اصلاحي، مغاير اصل ۱۳۸ است.

۲۶) ماده ۱۸۱:

تغييرات اساسي نموده است (ايجاد واحد بازرسي مالياتي.)
ايراد شوراي نگهبان:

دخالت قاضي بايد مورد به مورد باشد و‌گرنه مغاير اصول ۲۵، ۶۰، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسي است.
تبصره ۳:

اعلام اسامي مديراني كه بدهي مالياتي معوق دارند و يا معاملات غير‌واقعي انجام داده‌اند، از سوي سازمان امور مالياتي به اداره ثبت شركت‌ها و Black List كردن آنها و…

۲۷) ماده ۱۹۳:

جريمه درصد ماليات، حذف شده است.

۲۸) ماده ۱۹۲:

تغيير اساسي نموده است.

۲۹) ماده ۲۰۲:

مبلغ ۱۰ ميليون ريال، حذف و تغيير اساسي نموده است كه از سوي شوراي نگهبان ايراد گرفته شده است (خلاف شرع).

۳۰) تبصره يك ماده ۲۱۹:

اين تبصره كلا حذف و طرح نظام جامع مالياتي، جايگزين شده است.

۳۱) تبصره ۲ ماده ۲۱۹:

تدوين دستورالعمل…………، اين قسمت از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي شناخته شده است.

۳۲) تبصره ۳ اضافه شده به ماده ۲۱۹:

موعد پرداخت ماليات‌هاي مواد تبصره ۹ ماده ۵۳، ۸۶، ۸۸، ۱۰۳، تبصره ۵ ماده ۱۰۹، ماده ۱۲۶ و تبصره ۲ ماده ۱۴۳، «تا پايان ماه بعد» لحاظ شده است.

۳۳) ماده ۲۷۲ ق.م.م:

كلا اين ماده حذف و بند جديدي جايگزين شده كه داراي تغيير اساسي بوده است و…

۳۴) ماده ۲۸۰:

مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان شناخته شده است. در ضمن در انتهاي ماده ۲۸۰ آمده است: سازمان‌ها و خدمات وابسته به شهرداري كه در راستاي خدمات امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و ۱۰۰درصد سرمايه و دارايي متعلق به شهرداري باشد، از ماليات معاف مي‌باشند.

۳۵) ماده ۲۸۲:

طبق اين ماده، «تاريخ اجراي اين قانون از ابتداي سال ۱۳۹۴ بوده ولي درخصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ اين قانون كه سال مالي آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۳ و بعد از آن شروع مي‌شود، از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون شده‌اند». تاريخ اجراي اين قانون چون اين مصوبه در سال ۱۳۹۳ لازم الاجرا نگرديده، مورد ايراد شوراي نگهبان شده و اعلام شده كه تاريخ اجراي آن، نياز به اصلاح دارد.

۳۶) ماده ۲۸۳:

پيش‌بيني آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي چند ماده شده كه از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد اساسي قرار گرفته است.
منبع:

يادداشت منتشره در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴

مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي(حسابدار مستقل)

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

خلاصه اصلاحیه قوانین مالیاتی سال۹۵

دیدگاه خود را بنویسید