خصوصیات آموزشگاه حسابداری

خصوصیات آموزشگاه حسابداری

2019-10-07T08:43:45+03:30

خصوصیات آموزشگاه حسابداری

خصوصیات آموزشگاه حسابداری

ویژگیهای آموزشگاه حسابداری،حسابداران برتر جهت تدریس دوره های

خصوصی وگروهی( از لحاظ مد یریتی و نرم افزاری )

مدیریت این آموزشگاه ،دارای برنامه آموزشی حسابداری کاربردی در

سطوح مختلف از مبتدی تا مدیر مالی میباشد.
عوامل آموزشی آموزشگاه با کارآموز صمیمی هستنــــد به نحوی که

کارآموز زیبا ترین احسا س را دراین محیط دارد.
معلمین و همه افرادی که با کارآموز سر و کار دارند از سواد عملی کافی

برخوردارند .
امور آموزشگاه حسابداری،جهت تدریس خصوصی وگروهی تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند .
مدرس آموزشگاه حسابداران برتر جهت تدریس خصوصی وگروهی با فرایند یاد دهی یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند .
کارآموزان در امور مختلف حسابداری کاربردی مشارکت دارند.
تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه و کارآموزان و کارفرمایان برقرار است .
شورای آموزشی فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د .
در این آموزشگاه فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضبا ط حا کم است .
نظام مشاوره ای این آموزشگاه حسابداری ، کارا و اثربخش است .
آموزشگاه حسابداران برتر،جهت تدریس خصوصی وگروهی کارآموز را با مهارتهای کاری آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره حسابداری به راحتی می تواند وارد فضای کسب وکار شود .
بطورکلی مجموعه امورآموزشگاه حسابداران برتر با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است .

و …
ویژگیهای آموزشگاه حسابداران برتر جهت تدریس خصوصی وگروهی ( از لحا ظ کالبدی و سخت افزاری )

فضای آموزشی آموزشگاه ( کلاس خصوصی وگروهی درسی ) متناسب با نوع دوره محرک و جذاب است .
آموزشگاه دارای محیطی زیبا و با طرا وت و نشاط آور است .
درآموزشگاه حسابداران برتر ابعاد کلاسها و صندلیها استاندارد و متناسب با سن کارآموزان می باشد .
فضای علوم کاربردی و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی کارآموزان مهیا می باشد .
آموزشگاه به شکوفایی استعداد و توانایی ذهنی کارآموزان اهتمام دارد و در این جهت کوشا می باشد .
در آموزشگاه حسابداری ، سیستمهای گرما یی و برودتی مناسب و کلاس ها بدون سر و صد ا و دارای نورکا فی می باشند.
موقعیت آموزشگاه حسابداران برتر از لحاظ ایاب وذهاب امکان دسترسی به مترو،اتوبوس و تاکسی ها را دارد.
آموزشگاه حسابداری دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل نرم افزارها و اینترنت جهت ورود به سامانه ها را دارد.

دیدگاه خود را بنویسید