حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز

حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز

حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز

حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد:

۱-۳- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور

اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب

۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه داری کل ) و وزارت

نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت

های یاد شده از جمله باز پرداخت تسهیلات بیع متقابل، باز پرداخت تسهیلات، تولید، حفظ

سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز

هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و نقل ( سیف )، به میزان چهارده و نیم درصد

( ۵/۱۴% ) ( شامل ده درصد منظور در ماده ( ۲۲۹ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادراتی و مبالغ واریزی

نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی

و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان

سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت

پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سور سهام تعیین می شود.

حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز-حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی

ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل

تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار

انجام شود.

۳-۳ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک

پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور

واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد ( ۱۶ ) و

( ۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء ( ۱-۳ ) این بند ( سهم

شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت ) مکلف است سهم طرف های ذی ربط را پرداخت کند

و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی،

برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز-حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز

۴-۳- ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف

کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه

های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض

موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب

دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت می شود.

معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های

دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت

مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور

اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و

تسویه حساب نهایی فیزیکی و مال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.