حسابهای معین در حسابداری

حسابهای معین در حسابداری

2019-09-24T13:54:47+03:30

حسابهای معین در حسابداری

حسابهای معین در حسابداری

اصولاً برای حسابهای کل و یا سرفصل های حسابهای کل ، حسابهای جزوء ترای برای ارائه گزارش به مدیریت ، نیاز است که به آن حسابهای معین می باشد .

حسابهای معین در واقع ریز حسابهای کل یا جزء حسابهای کل به شمار می رود .

درزیرطبقه بندی حسابهای معین در حسابهای دائمی و حسابهای موقت را به شرح زیر ارائه می نماییم.

حسابهای معین در حسابداری حسابهای دائم:

حسابهای معین گروه دارائی های جاری

حساب کل دارائی های جاری ، شامل حساب های: موجودی نقد و بانک ، حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی، حساب پیش پرداخت ها ، حساب موجودی کالا و… می باشد.

معین حساب موجودی نقد و بانک:معین حسابهای موجودی نقد و بانک شامل: بانکها، تنخواه گردان، و صندوق می باشد.

معین حساب های دریافتنی:معین این حساب معمولا شامل معین اشخاص یا به عبارتی اسم اشخاص می باشد.مانند بدهکاران تجاری، یا به عبارتی اسم خود شخص یا شرکت.

اسناد دریافتنی: معین اسناد دریافتنی مشخصات چک صادره می باشد مانند چک شماره … در تاریخ …

معین پیش پرداخت ها: عنوان هر قراردادی به عنوان معین پیش پرداخت محسوب می شود مانند پیش پرداخت بیمه

معین موجودی کالا: معمولاً برای آن که بتوانیم اسم کالاها را داشته باشیم از حساب معین آن استفاده می نماییم.اگر شرکتی در بحث خرید و فروش کامپیوتر فعالیت داشته باشد معین این حساب یا معین موجودی کالا ، کامپیوتر خواهد بود.

معین گروه دارائی های ثابت: دارائی های ثابت شامل حساب زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، وسائط نقلیه ، اموال و اثاثه و … می باشد.

معین حساب زمین : عموماً شماره سند زمین یا موقعیت مکانی آن به عنوان معین استفاده می شود مانند زمین شهریار

ساختمان: نوع فعالیت ساختمان یا موقعیت مکانی آن به عنوان معین استفاده می شود مانند ساختمان انبار، ساختمان فروش ، ساختمان تولید یا ساختمان جردن ، ساختمان ولیعصر و …

معین ماشین آلات: اسم ماشین آلات به عنوان معین در آن به حساب می آید.مانند ماشین آلات تراش، ماشین آلات پرس و…

معین اموال و اثاثه : اسم اثاثه به عنوان معین در نظر گرفته می شود مانند میز ، صندلی، پرینتر ، کامپیوتر و …

معین گروه دارائی های نامشهود:

حساب دارائی های نامشهود شامل: نرم افزارها، برندها، حق الامتیازها ، حق التألیف ، حق الاختراع و … می باشد.

معین حق الامتیازها مانند حق الامتیاز تلفن شماره … ، حق الامتیاز تلفن همراه شماره … و…

معین حق التألیف : معین حق التألیف ،نام تألیفات شخص در معین آن قرار می گیرد.

معین گروه بدهی های جاری:

حساب بدهی های جاری شامل:حساب های پرداختنی ، اسناد پرداختنی، جاری شرکا ، پیش دریافت ها، وام و تسهیلات ،ذخائرو … می باشد.

معین حساب های پرداختنی: در حساب های پرداختنی معین آن ،خود بستانکاران تجاری یا اسم بستانکاران تجاری به عنوان معین قید می شود.مانند شرکت آلفا

اسناد پرداختنی: مشخصات چک های پرداختنی به عنوان معین در نظر گرفته می شود .مانند چک….بانک….

جاری شرکا : اسم هر یک از شرکا به عنوان معین این حساب در نظر گرفته می شود .مانند آقای امینی خانم زاهدی

پیش دریافت ها: هر گونه پیش دریافتی بابت هر نوع قراردادی به عنوان معین پیش دریافت ها در نظر گرفته می شود .مانند پیش دریافت خدمات آموزش حسابداری

حساب وام وتسهیلات:معین حسابهای وام و تحصیلات عنوان وام میباشد مانند وام خرید مواد اولیه

ذخائر:معین حساب ذخائر شامل:ذخیره مالیات،ذخیره استهلاک ،ذخیره سنوات خدمت

معین حساب گروه صاحبان سهام:

گروه صاحبان سهامشامل حسابهای سرمایه،سودوزیان،اندوخته ها و…میباشد.

سرمایه:معین حساب سرمایه تحت همین عنوان یا سرمایه اولیه میباشد.

حساب سود وزیان:معین حساب سود وزیان شامل:سود وزیان جاری و سود وزیان انباشته میباشد.

اندوخته:معین حساب اندوخته :اندوخته قانونی ،اندوخته احتیاطی،اندوخته طرح وتوسعه میباشد.

حسابهای معین در حسابداری حسابهای موقت:

گروه حسابهای موقت شامل:فروش،درآمد،خرید،هزینه ها میباشد.

فروش: معین حساب فروش اسم کالا میباشد.مانند خودرو

درآمد:معین درآمد ،نوع درآمد میباشد مانند:درآمد آموزش حسابداری

خرید:معین حساب خرید ،اسم کالا میباشد مانند خرید خودرو

هزینه ها:هزینه درارای ۵حساب کل بصورت زیر میباشند:

هزینه های اداری:معین هزینه های اداری ،ریز هزینه انجام شده در واحد اداری است مانند:مصارف و ملزومات

هزینه های فروش:معین این هزینه ها شامل هزینه های انجام شده بری فروش میباشد مانند:هزینه تبلیغات

هزینه های حقوق :معین هزینه حقوق شامل ریز هزینه ها در حقوق است مانند:حقوق پایه،اضافه کاری

هزینه های مالی:معین هزینه های مالی هزینه های خدمات مالی است مانند:کارمزد بانکی

هزینه های تولید:معین هزینه های تولید ،منظور همان هزینه های سربار میباشد مانند:آب و برق کارخانه

دیدگاه خود را بنویسید