حسابداری واحد تولید پوشاک

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » حسابداری واحد تولید پوشاک

حسابداری واحد تولید پوشاک

حسابداری واحد تولید پوشاک

حسابداری واحد تولید پوشاک حسابداران برتر

سوال:

اگر مجموعه یا واحدی باشد که از شخص دیگری پارچه را خرید و در مجموعه خود پارچه را برش می زند و عملیات خیاطی توسط شخص دیگری روی پارچه انجام می شود و مجدد نفر دوم   کار آماده شده را دریافت و به صاحب کار تحویل می دهد.

حسابداری واحد تولید پوشاک-حسابداری واحد تولید پوشاک-حسابداری واحد تولید پوشاک در کار حسابداری یک سری ظرافت ها وجود دارد که شاید در محیط بیرون هیچ منطقی پشتش وجود نداشته باشد، مثل این موضوع که بسیاری ادعا می کنند که این کار خدماتی محسوب می شود و در واقع زمانی که اسم حسابداری خدماتی ذکر می شود .

یعنی یک کار یدی انجام می شود و کاری را انجام میدهیم ( خدمات نصب، خدمات تعمیر ، خدمات راه اندازی و خدمات پرستاری و …) و درهر نوع خدماتی انسان نقش دارد و لا غیر.

در این جا گفته می شود خدماتی.

حسابداری واحد تولید پوشاک-حسابداری واحد تولید پوشاک-حسابداری واحد تولید پوشاک زمانی که کاری انجام می دهیم و از خود مواد و آیتم های دیگر باقی می گذاریم، می شود تولیدی یا پیمانکاری.

دلیل ذکر کلمه یا این است که اگر سفارش بگیریم پروژه محسوب می شود که این پروژه ممکن است یک ابنیه، برج یا ساختمان باشد  و یا تعدادی لباس باشد، هیچ فرقی نمی کند، هر دو پر وژه محسوب می شود.

در پروژه ساختمانی مواد و مصالح می شود: گچ، سیمان و آجر و در پروژه پوشاک مواد و مصالح می شود: دکمه، پارچه و… پس این می تواند در غالب یک پروژه هم باشد، چون در حسابداری پیمانکاری دنبال قیمت تمام شده پروژه هستیم و در تولید هم دنبال قیمت تمام شده کالا هستیم و این دو موضوع هردو یکی هستند.

اگر در تولیدی موادی تبدیل به کالا می شود: تولید و هر دو مسأله نقش دارد.

زمانی که پارچه از مشتری دریافت و برش می دهیم، یعنی در مواد اولیه تغییر ایجاد شده و به صورت تو لیدی با پارچه برخورد می کنیم و این می شود:

مواد در جریان ساخت و این مواد در جریان ساخت می رود در دست دیگری و تبدیل می شود، چه شخص در خط تولید خود مجموعه باشد و چه در محل دیگری مواد به وی تحویل شود، هیچ تفاوتی ندارد.

نمونه: خط تولید فراورده های لبنی را در نظر بگیرید: شیر خام وارد سیستم می شود و در قسمت های دیگر خ۹ط تولید خامه، ماست، پنیر و … شیر در خط تولید تقسیم می شود و در نظر بگیرید که در خطوط تولید کارخانه هر محصولی که از شیر بدست می آید باید قیمت تمام شده محصول بدست آید.

زمانی که شخص شیر را به کارخانجات دیگر تحویل دهد هم زمینه کار تولید می شود و هیچ تفاوتی ندارد. به جای این که خط تولید خود را هدایت کند از خط تولید کارخانه ای که ظرفیت دارد استفاده می کند و می تواند هزینه مواد و دستمزد کارگران جزء هزینه های سربار محسوب شود.

در بحث تولید با دو موضوع مواد اولیه و هزینه تولید در گیر هستیم و غیر از این موارد هر هزینه ای را با عنوان هزینه سربار ذکر می کنند.

زمانی که روی کالا کوچکترین تغییری ایجاد می کنیم می شود تولیدی و این تغییر بسیار از اهمیت برخوردار می باشد.