حسابداری شرکتهای پیمانکاری

حسابداری شرکتهای پیمانکاری

2019-10-26T12:40:53+03:30

حسابداری شرکتهای پیمانکاری

حسابداری شرکتهای پیمانکاری

 1. مطالعات مقدماتی طرح

   ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

   ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

                 ثبتی ندارد

 هزینه مطالعاتی طرح ***

                     بانک                    ***

 1. مطالعات تفضیلی طرح

  ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

    ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

                 ثبتی ندارد

 هزینه مطالعاتی طرح ***

                     بانک                    ***

 پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

 1. برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد باشد

  ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

  ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

 پروژه در جریان تکمیل  **

        هزینه شرکت در مناقصه **

انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت

دارایی در جریان  **

      هزینه مطالعاتی طرح  **

انتقال هزینه مطالعاتی طرح به حساب دارایی درجریان تکمیل

نکات مهم درحسابداری شرکتهای پیمانکاری

۱٫پروژه در جریان تکمیل: در حساب دارایی های غیر جاری و جزو سرمایه گذاری های بلند مدت است و با انجام هرهزینه بدهکار می شود.

 1. حساب هزینه شرکت در مناقصه : بدین معناست که پیمانکار در ابتدا امر انجام مناقصه هزینه هایی را     می پردازد که می بایست الزاما بپردازد ولی چون مشخص نیست  برنده مناقصه می شود یا خیر اگر برنده شود از عنوان هزینه اداری به هزینه شرکت در مناقصه تغغیر ماهیت می یابند. هم چنین می بایست در دفتر پیمانکار دارایی در جریان ساخت ثبت گردد.

 2. گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

    ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

   ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

پروژه در جریان تکمیل **

هزینه عمومی **

                                  بانک          **

بابت ثبت کارمزد

    ثبت ندارد

حسابهای دریافتنی **

سپرده بانک **

                                   بانک          **

سپرده نقدی ضمانت نامه انجام تعهدات

حساب انتظامی **

                           طرف حساب انتظامی **

ثبت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 طرف حساب انتظامی **

                   حساب انتظامی **

ضمانت نامه انجام تعهدات شرکت

 1. ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

     ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

    ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

 طرف حساب انتظامی               **

ضمانت نامه شرکت درمناقصه      **

                             حساب انتظامی **

           ضمانت نامه شرکت در مناقصه **

حساب انتظامی **

ضمانت نامه شرکت در مناقصه **

               طرف حساب انتظامی                **

               ضمانت نامه شرکت درمناقصه      **

 1. پیش پرداخت از طرف کارفرما

    ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

      ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

                 بانک     **

                              پیش دریافت ها     **

 ثبت بابت پیش دریافت پیمان

 پیش پرداخت ها   **

                   بانک              **

  ثبت بابت پیش پرداخت پیمان

 1. هزینه های تاسیس کارگاه

    ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

    ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

  پروژه در جریان تکمیل **

                         بانک              **

        ثبتی ندارد.

 حسابداری شرکتهای پیمانکاری

 1. هزینه های نظارت

  ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

  ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

                 ثبتی ندارد

 دارایی در جریان ساخت  **

                      بانک                    **

 1. پرداخت وجه به تنخواه گردان پروژه

      ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

      ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

     تنخواه گردان   **

                       بانک         **

  ثبتی ندارد.

تنخواه گردان: شخصی که وجه ای را در چارجوب معین دریافت و برای انجام مخارج روزانه هزینه می نماید.

 1. هزینه های انجام شده تنخواه گردان کارگاه

    ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

  ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

    پروژه در جریان تکمیل  **

                       تنخواه گردان کارگاه  **

  ثبتی ندارد.

 1. پرداخت مجدد به تنخواه گردان کارگاه

      ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

    ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

      تنخواه گردان    **

                           بانک    **

  ثبتی ندارد.

 1. ثبت حسابداری درآمد پیمانکاری

  ثبت حسابداری صورت وضعیت در دفاتر پیمانکار

    ثبت حسابداری صورت وضعیت در دفاتر کارفرما

 حسابهای دریافتنی      **

 پیش پرداخت مالیات    **

 پیش پرداخت بیمه      **

 سپرده حسن انجام کار  **

 پیش دریافت ها           **

               صورت وضعیت های تایید شده    **

 ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره ۱

دارایی در جریان ساخت   **

                     مالیات پرداختنی     **

                      بیمه پرداختنی       **

                      سپرده پرداختنی     **

                       پیش پرداخت ها     **

                        حسابهای پرداختنی  **

 ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره ۱

روش های شناسایی درآمد در حسابداری پیمانکاری

 1. درصد پیشرفت کار: به نسبت پیشرفت کار در پایان دوره مالی شناسایی می گردد.

 2. کار تکمیل شده : سود تنها در انتها یک پروژه مشخص می گردد در واقع اگر پروژه طولانی مدت باشد ، درپایان مدت پروژه سود شناسایی می گردد.

نکته: صورت وضعیت تایید شده مثل درآمد بوده و ماهیت آن نیز بستانکار است.

 1. پرداخت وجه صورت وضعیت شماره (۱)

    ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

  ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

                  بانک **

                    حسابهای دریافتنی  **

دریافت صورت وضعیت شماره …

– پس از اتمام کار:

                   بانک **

                     سپرده حسن انجام کار **

بابت دریافت سپرده حسن انجام کار

       حسابهای پرداختنی **

                        بانک            **

پرداخت وجه صورت وضعیت شماره …

– پس از اتمام کار:

         سپرده حسن انجام کار  **

                            بانک          **

بابت پرداخت سپرده حسن انجام کار

 حسابداری شرکتهای پیمانکاری

 1. شناسایی سود پیمان: در اینجا صورت وضعیت بدهکار می شود

    ثبت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

   ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

  صورت وضعیت های تایید شده  **

                          پروژه در جریان تکمیل   **

                          سود پیمان                  **

ثبت سود پیمان

         ساختمان **

                   دارایی در جریان ساخت  **

دیدگاه خود را بنویسید