حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده

حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده

2018-07-10T23:27:19+04:30

حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده

حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده

وظایف مودیان در قبال افرادی که مودی ارزش افزوده نیستند چیست؟ حسابدار به عنوان

مودی زمانی که فردی با عنوان کالا یا خدمات یا هزینه ای را از وی خریداری می کنیم اگر

درخواست ارزش افزوده نمود باید گواهی نامه ارزش افزوده را بخواهیم که داریم ۹%

ارزش افزوده پرداخت می کنیم. اگر شخصی ارزش افزوده نخواست هیچ مشکلی ندارد

و تنها مشکل شخص است چرا که ممکن است شرکتی کالایی را به فروش برساند و فاکتور

آن نیز رسمی باشد اما مودی ارزش افزوده نباشد. اگر  فاکتوری را دریافت کردید این ایراد که

چرا فاقد ارزش افزوده است را نمی توان گرفت. اما برای شما اگر فاکتور می دهید باید ارزش

افزوده بگیرید. اگر شرکت پیمانکاری هستید زمانی که صورت وضعیت می دهید باید

ارزش افزوده دریافت کنید؛ که اگر کارفرما به شما پرداخت بابت ارزش افزوده؛ علاوه

بر پرداخت صورت وضعیت را دارد باید گواهی را بابت استعلام تحویل کارفرما دهید تا

پرداخت انجام شود. زمانی که بابت فاکتور دریافتی ارزش افزوده در یافت نکردید در

پایان فصل مالی و در گذر زمان کسری پیش می آید و این نکته را شخص حسابدار

باید بابت کسری و عدم دریافت فاکتور در مقابل کارفرما و مودی مالیاتی  پاسخگو باشد.

 حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده- حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده

بنابراین در مسأله دریافت ارزش افزوده شما موظف هستید که گواهی بابت ارزش

افزوده دریافت کنید که اگر این کار انجام نشود طی مدت زمانی که برای حسابرسی

می آیند باید شخص حسابدار پاسخگو باشد که چرا گواهی بابت ارزش افزوده دریافت

نکرده است؛ و چرا مودی ارزش افزوده نشده است و توجیه و عدم آگاهی به هیچ وجه

مورد قبول نیست و جریمه صورت می گیرد .

در رابطه با گرفتن ارزش افزوده حسابدار مسئول نیست  که چرا افراد مودی نشدند

و درخواست ارزش افزوده نکردند؛ اما اگر بود باید خود به خود پرداخت صورت گیرد؛

اما اگر نبود با این مسأله کاری نداریم.

 حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده- حسابداری خرید بدون مالیات ارزش افزوده

کالاها و خدمات و هزینه های انجام شده ای که فاقد ارزش افزوده است را در اظهارنامه

در قسمت فیلد خرید هایی که ارزش افزوده ندارند یا معاف از ارزش افزوده ( کالاهای

پزشکی و درمانی- کالاهای اقلام حیاتی- کالاهای فرهنگی) هستند وارد می کنید.

اظهارنامه و دفاتر مالیاتی باید با هم هماهنگ باشد. یکی از مواردی که مودی مالیاتی

چک می کند هماهنگی بین دفاتر و اسناد و اظهارنامه است که باید با هم مطابقت داشته باشند.

در بخش صورت وضعیت ارزش افزوده را دریافت می کنیم و زمانی که خرید انجام می

دهیم  ارزش افزوده به دارایی پرداخت می شود و ارزش افزوده برای دارایی است و

از طریق شما اتفاق می افتد . مشخص می کنید که روی صورت وضعیت چه میزان

ارزش افزده دریافت کردید و هزینه ای که بابت ارزش افزوده پرداخت گردیده را ثبت می

کنید و کم می کنید و ما بقی را اعلام می کنید. مشکلی هم برای پرداخت نکردن ارزش

افزوده پیش نمی آید.

دیدگاه خود را بنویسید