حسابداری حقوق و دستمزد ثبت سند

حسابداری حقوق و دستمزد ثبت سند

2017-11-14T15:15:19+03:30

حسابداری حقوق و دستمزد ثبت سند:

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد علاوه بر ثبت سند حسابداری مستلزم دانستن کلیاتی از قوانین وزارت کار ، سازمان تامین اجتماعی و همچنین دانستن قوانین مالیات می باشد .

 برای انجام حسابداری حقوق و دستمزد موارد زیر بایستی توسط حسابدار آموخته شود :

نکته ۱) قوانین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مربوط به شرکتهایی است که غیر دولتی می باشند ولی شرکتهای دولتی از قوانین وزارت خانه خود تبعیت می نمایند مثلا سازمان های نظامی از وزارت دفاع ، سازمان های  آموزشی از وزارت آموزش و پرورش ,دانشگاهها از وزارت علوم و… که قوانین هر یک از وزارتخانه ها می تواند نسبت به وزارتخانه ای دیگر کاملا متفاوت باشد.

نکته ۲) هر وزارتخانه ، دارای سازمانهای زیر مجموعه خود می باشد مثلاً سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمانهای وزارت کار می باشد.

کارگر:

به افرادی گفته می شود که در مقابل دریافت حقوق ، به کار برای دیگری می پردازند ، تمام افراد صرف نظر از مدارج علمی و تحصیلی هنگام کار برای دیگران ، از دید قانون کارگر تلقی می شوند.

کارفرما :

از نگاه دید قانون فردی که صاحب کار و پرداخت کننده حقوق می باشد کار فرما نامیده می شود.

کارگاه :

از نگاه قانون به محل کاری که کارگر در آن مشغول به کار است ، کارگاه نامیده می شود.

قرارداد :

به طور کلی زمانی که کارگر به استخدام کارفرما در می آید طبق قانون بایستی قرارداد تنظیم شود.

قراردادهایی که در حسابداری حقوق و دستمزد مطرح هستند به شرح ذیل می با شد .

انواع قرارداد :

قرار داد مدت معین (کار معین) :

در این قرارداد مدت موارد مندرج قرار داد معمولا یک ساله می باشد:

قرارداد رسمی (بلند مدت):

معمولا این نوع قرارداد برای بلند مدت و در صورت رسمی شدن ، سی ساله می باشد.

قرارداد آزمایشی :

طبق قانون هر کارفرما می تواند به مدت ۸۹ روز کارگر را به صورت آزمایشی استخدام نماید که دراین مدت فرد را بیمه نمی کند.

و قراردادهای دیگر…

موارد مندرج در قرارداد :

۱-عنوان قرارداد : قرارداد کوتاه مدت ، بلند مدت ، آزمایشی

۲-مشخصات و آدرس کامل کارفرما و کارگر :

۳-موضوع قرارداد: منظور نوع کار کارگر

۴-محل کار : در این قسمت محلی را که کارگر در آن بایستی کار کند مشخص می شود.

۵-مدت قرارداد : در این قسمت شروع و پایان قرارداد به صورت تاریخ مشخص می شود.

۶-میزان حقوق و مزایا :

۷-تعهدات کارگر و کارفرما به یکدیگر :

– البته فرمهای قرارداد از طرف وزارت کار آماده و کارفرمایان از آن استفاده می کنند .

– قراردادها در چهار نسخه یکسان بایستی تنظیم شود که یک نسخه از آن به کارگر، یک نسخه نزد کارفرما ، یک نسخه به وزارت کار ارسال و یک نسخه به شورای عالی کار ارائه می شود.

برای حسابداری حقوق و دستمزد می توان از نرم افزار های مالی استفاده نمود .

اضافه کاری در  حسابداری حقوق و دستمزد

طبق قانون  هر ساعت کار بیش از ۸ ساعت کار قانونی  اضافه کار محسوب می شود که اضافه کاری دارای شرایط زیر می باشد :

هر ساعت اضافه کار معادل ۱۴۰% ( یا ۴/۱ ) ساعت کار عادی می باشد.

به عنوان مثال: اگر کارگری حقوق ساعتی اش ، معادل ۱۰۰۰ تومان می باشد این مبلغ در ۱۴۰% ضرب می شود و بنابراین با توجه به این مثال هر ساعت اضافه کاری ایشان ۱۴۰۰ تومان می شود:

  ۱۴۰۰  = ۱۰۰ ÷ ۱۴۰×۱۰۰۰=۱۴۰٪ × ۱۰۰۰                     یا               ۱۴۰۰ = ۴/۱×۱۰۰۰

دیدگاه خود را بنویسید