حسابداری استهلاک دارایی های ثابت

حسابداران برتر » دسته‌بندی نشده » حسابداری استهلاک دارایی های ثابت

حسابداری استهلاک دارایی های ثابت

حسابداری استهلاک دارایی های ثابت

حسابداری استهلاک دارایی های ثابت

در این بخش آموزش حسابداری حسابداران برتر به حسابداری استهلاک دارایی های ثابت می پردازیم و در مورد آن توضیحاتی ارائه می کنیم

یکی از اصلاحات اساسی در پایان سال حسابداری استهلاک داراییهای ثابت میباشد.

چون همه دارایی های ثابت به غیر از زمین استهلاک پذیرند یعنی در طول زمان از عمر مفید آنها کاسته می شود .

بنابراین طبق ماده ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم (ق.م.م) می توانیم استهلاک دارایی ها را محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول آن را وارد دفاتر نمائیم.

 در این قانون ما به دو روش مستقیم و نزولی دارایی ها را مستهلک می نمائیم .

برای انتخاب روش استهلاک می بایست از جداول تهیه شده در کتاب قانون مالیات های مستقیم استفاده نمائیم.

سرفصل هایی که در این قسمت به آموخته های قبلی اضافه می شود شامل موارد زیر می باشد:

۱-هزینه استهلاک:

این حساب هم مانند حساب هزینه ها بدهکار بوده و در معین هزینه اداری اضافه می شود.

نکته :

  • اگر شرکت تولیدی باشد و استهلاک ماشین آلات را بدست آوریم این هزینه استهلاک را به حساب سربار تولید اضافه می کنیم .

  • اگر شرکت پیمانکاری باشد استهلاک دارایی در پروژه ها به حساب قیمت تمام شده پروژه منظور می شود.

۲-استهلاک انباشته:
این حساب ماهیت بستانکار دارد و کاهنده دارایی می باشد علاوه بر دو حساب فوق موارد زیر نیز در این قسمت معرفی می شود.

قیمت تمام شده دارایی: مقصود مبلغ خرید دارایی به علاوه کلیه هزینه هایی که به آن دارایی تحمیل می شود تا به بهره برداری برسد.

مثلا خرید یک دستگاه تراش به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ریال هزینه حمل این دستگاه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ، هزینه نصب و راه اندازی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال با توجه به این مثال قیمت تمام شده دارایی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می باشد.

عمرمفید : منظور عمردارایی است که درجدول استهلاک کتاب قانون مالیت های مستقیم آماده است.

ارزش اسقاط:
منظور پیش بینی حسابدار از ارزش دارایی پس از طی شدن عمرمفید آن می باشد که معمولا این رقم صفر در نظر گرفته می شود.

مدت استفاده:
اگر دارایی در طول سال استفاده شود مدت استفاده تاثیری در فرمول محاسبه استهلاک ندارد اما اگر مدتی از سال استفاده نماییم به همان اندازه از ماه های استفاده شده سال درفرمول تاثیر می گذارد مثلا اگر شش ماه از سال استفاده شود.به میزان۲/۱ مستهلک می شود.

بطورکلی فقط سال اول است که مدت استفاده تاثیر داردو در سالهای بعد چون دارایی از ابتدا تا پایان سال در اختیار می باشد.

این مدت تاثیری در فرمول ندارد. ضمناً اگر در سال پایانی هم به فروش برسد به اندازه مدت استفاده شده در فرمول تاثیردارد.

نرخ استهلاک:
در جدول مالیات و در روش نزولی درصدی را در نظر گرفته اند که بر اساس آن دارایی مستهلک می شود و
به آن ضریب یا نرخ استهلاک گفته می شود.

ارزش دفتری:

هنگامی که قیمت تمام شده دارایی یا از استهلاک سال های قبل کم شود ارزش دفتری بدست می آید
به عبارتی ارزش دفتری می باشد.

استهلاک به روش مستقیم:
دراین روش از فرمول زیر استفاده می شود

روش مستقیم=بهای تمام شده دارایی ثابت – ارزش اسقاط/عمر مفید*مدت استفاده

   ثبت حسابداری استهلاک :

ثبت زیر بصورت ثابت برای استهلاک استفاده می شود.

هزینه استهلاک↑ بدهکار

                 استهلاک انباشته ↓بستانکار

استهلاک به روش نزولی:

در این روش از فرمول زیر استفاده می شود که در این فرمول نرخ استهلاک از جدول کتاب قانون
مالیات های مستقیم (ق.م.م) استخراج می شود.

مدت استفاده×نرخ استهلاک ×  ]استهلاک انباشته ارزش اسقاط قیمت تمام شده دارایی ثابت  [ = روش نزولی

در فرمول فوق منظور از استهلاک انباشته این است که استهلاک سال یا سالهای قبل از قیمت
تمام شده کم می شود پس استهلاک محاسبه می شود.

حسابداران برتر

حسابداران برتر

دیدگاه خود را بنویسید