ثبت هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری

ثبت هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری

2019-07-21T11:32:59+04:30

ثبت هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری

ثبت هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری

زمانی که شخص به عنوان حسابدار در شرکتی وارد می شود؛ باید حساب های شرکت را ثبت کنیم. حساب های مدیر شرکت هیچ ربطی به حسابدار ندارد.

حساب های شخصی مدیر ربطی به حسابدار ندارد؛ هر کدام از دو شخص یعنی مدیر یا حسابدار اگر آگاهی به این مسأله دارد باید شخص دیگر را روشن و آگاهکند.

هزینه های شخصی مدیر اعم از تعمیر خودرو، فیش موبایل و یا موارد دیگر هیچ ربطی به شرکت ندارد.

منتهی زمانی که مدیر عامل شرکت برای خودش است و همسر وی نیز به صورت مجازی در آن جا کار می کند و اگر شخص مدیر عامل گفت ایرادی ندارد ولی به طور طبیعی باید هزینه های شرکت روی سود و زیان تأثیر گذارد، نمی توان هزینه های شخصی مدیر را در قالب شرکت ذکر کرد. چون بحث تفکیک شخصیت است؛ شخصیت شرکت حقوقی است و هزینه ها خاص بحث شرکت است .

بعضا مواردی را داشتیم که حسابدار تازه کار بوده و در شرکتی مشغول شده و زمانی که حساب بانکی کنترل می شده؛ مدیر از روی ناآگاهی حساب شخصی خود را در دسترس حسابدار گذاشته و این در صورتی است که ما اصلا به حساب شخصی مدیر کاری نداریم.

در حسابی که شخصی است و گردش زیاد است؛ حسابدار خیلی اذیت می شود.

ثبت هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری-ثبت

هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری کار بسیار سخت و زمان بری است.  ر قم های ریز و درشت به کرات وجود دارد و حسابدار می خواهد از این ارقام اطلاعات دریافت کند . در شرکت بابت هر هزینه ای مدارک مثبته هست و سند می زنیم و با بانک تطبیق می دهیم  و مشکلی نیست؛ اما زمانی که حساب شخصی است ؛ هیچ مدرکی در کار نیست؛ به همین دلیل چون مدارکی بابت  هزینه ها ندار یم کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است.

این موارد را بخاطر داشته باشید که فقط حسابداری شرکت را قبول کنیم و حسابداری شخص نباشد.

ثبت هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری-ثبت

هزینه های مدیریت شرکت در حسابداری شخص مدیر عامل بابت تمام هزینه ها باید مدارک ارائه کند که دال بر هزینه های شرکت است.

در حسابداری شرکت، اگر شخص مدیر عامل ذکر کرد ند  که هزینه های شخصی در حسابداری ذکر شود؛ یک مسأله هست و این که از لحاظ دارائی و مالیات حساب هایی پذیرفته است که متعلق به  شرکت باشد.

برای نمونه خودروی مدیر عامل را می توان در حسابداری مالی ثبت کرد  ولی از نظر اداره مالیاتی رد است. اگر مدیر هزینه شخصی موبایلخود را در حسابداری خو است که ثبت شود درست است اما از نظر اداره مالیات رد است.

شخص در شرکت با عنوان حسابدار زمانی که مشغول به کار است زیر نظر مدیر عامل است و  هر موردی که خلاف قاعده و قانون است را باید رد  کرد و نباید  پذیرفت.

شرکت هایی که از نظر مالی خدماتی را به پرسنل ارائه می دهند؛ از دید مالی قابل قبول هست ولی جزء هزینه های غیر قابل قبول است برای سازمان مالیاتی.

سازمان مالیاتی حسابرسی شرکت را می کند؛ اگر خودرو تحت اجاره شرکت است موضوع فرق می کند؛ یعنی بابت اجاره خودرو قرارد اد اجاره نامه بسته شده و هر ماه میزانی اجاره پرد اخت می شود و مالیات تکلیفی دارد؛ یعنی بابت مبلغی که به صاحب خودرو می دهیم ؛ مقداری را بابت مالیات کم و به دارایی پرداخت می شود.

دیدگاه خود را بنویسید