ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

2018-09-03T14:58:33+03:30

ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

قراردادهای بلند مدت معمولا به قراردادهایی گفته می شود که مدت آن چند

سال است و به این افراد کارمندان رسمی گفته می شود. طبق تعریف سنوات پایه

حقوق آخرین سالی که فرد در شرکت است ضربدر تعداد سال های خدمت گفته

می شود و زمانی که کار فرد تمام شد، مبلغی را به وی پرداخت می کنند. ثبت

سنوات در قراردادهای بلند مدت حسابدار نمی تواند طلب فرد را تا سال آخر

نگه دارد و یک دفعه گفته شود هزینه، این با اصول حسابداری مغایر است و باید

هزینه هر دوره را شناسایی و با آن نگه داری شود. ثبت سنوات در قراردادهای

بلند مدت ذخیره یعنی بدهی هایی که ما پیش بینی می کنیم و قطعی و دقیق

نیست و فقط پیش بینی حسابدار است، ذخیره سنوات، ذخیره مالیات و ذخیره

مطالبات از آن نوع محسوب می شوند. ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

 برای نمونه: سال اول 50.000 و انتهای سال هزینه سنوات بدهکار 50.000 و ذخیره

سنوات بستانکار 50.000 است. در واقع پولی به فرد پرداخت نشده و هزینه کردیم

و بدهی برای شرکت ایجاد شده است و در سال دوم حقوق فرد می شود 80.000

ضربدر دو سال خدمت می شود 160.000 و قبلا 50.000 ذخیره داشتیم که اگر کم

کنیم می شود مبلغ 110.000 ذخیره سنوات و هزینه سنوات، و در سال سوم حقوق

فرد می شود 100.000 ضربدر سه سال خدمت می شود 300.000 و قبلا 160.000

ذخیره داشتیم طی دو سال که اگر کم کنیم می شود مبلغ 140.000 ذخیره سنوات

و هزینه سنوات، و در سال چهارم حقوق فرد می شود 150.000 ضربدر چهار سال

خدمت می شود 600.000 و قبلا 300.000 ذخیره داشتیم که اگر کم کنیم می

شود مبلغ 300.000 ذخیره سنوات و هزینه سنوات. ثبت سنوات در قراردادهای بلند

مدت ذخیره سنوات حساب دایم است و سال به سال منتقل می شود به سال بعد،

یعنی در تراز اختتامیه این رو ارسال کردیم در سال بعد و سال بعد این بود و

اینم اضافه شد و با 160.000 رفت سال بعد و 140.000 به آن اضافه شد و مانند یک

قلک که پول کنار گذاشتیم و در آخر این پول را به شخص پرداخت می کنیم، طبق

اصول حسابداری نمی توان ثبت کرد که هزینه در سال آخر یکجا و سند بزنیم، طی

هر سال هزینه می زنیم و یک بدهی پیش بینی می کنیم برای خودمون و بر اساس این

در سال پایانی ذخیره سنوات بدهکار و بانک بستانکار، که یکدفعه یک رقمی شده که

از آن محل، سنوات شخص را پرداخت می کنیم، این می شود ثبت حسابداری سنوات

در قراردادهای بلند مدت و یا مزایای پایان خدمت نیز گفته می شود.

دیدگاه خود را بنویسید