ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

قراردادهای بلند مدت معمولا به قراردادهایی گفته می شود که مدت آن چند

سال است و به این افراد کارمندان رسمی گفته می شود. طبق تعریف سنوات پایه

حقوق آخرین سالی که فرد در شرکت است ضربدر تعداد سال های خدمت گفته

می شود و زمانی که کار فرد تمام شد، مبلغی را به وی پرداخت می کنند. ثبت

سنوات در قراردادهای بلند مدت حسابدار نمی تواند طلب فرد را تا سال آخر

نگه دارد و یک دفعه گفته شود هزینه، این با اصول حسابداری مغایر است و باید

هزینه هر دوره را شناسایی و با آن نگه داری شود. ثبت سنوات در قراردادهای

بلند مدت ذخیره یعنی بدهی هایی که ما پیش بینی می کنیم و قطعی و دقیق

نیست و فقط پیش بینی حسابدار است، ذخیره سنوات، ذخیره مالیات و ذخیره

مطالبات از آن نوع محسوب می شوند. ثبت سنوات در قراردادهای بلند مدت

 برای نمونه: سال اول 50.000 و انتهای سال هزینه سنوات بدهکار 50.000 و ذخیره

سنوات بستانکار 50.000 است. در واقع پولی به فرد پرداخت نشده و هزینه کردیم

و بدهی برای شرکت ایجاد شده است و در سال دوم حقوق فرد می شود 80.000

ضربدر دو سال خدمت می شود 160.000 و قبلا 50.000 ذخیره داشتیم که اگر کم

کنیم می شود مبلغ 110.000 ذخیره سنوات و هزینه سنوات، و در سال سوم حقوق

فرد می شود 100.000 ضربدر سه سال خدمت می شود 300.000 و قبلا 160.000

ذخیره داشتیم طی دو سال که اگر کم کنیم می شود مبلغ 140.000 ذخیره سنوات

و هزینه سنوات، و در سال چهارم حقوق فرد می شود 150.000 ضربدر چهار سال

خدمت می شود 600.000 و قبلا 300.000 ذخیره داشتیم که اگر کم کنیم می

شود مبلغ 300.000 ذخیره سنوات و هزینه سنوات. ثبت سنوات در قراردادهای بلند

مدت ذخیره سنوات حساب دایم است و سال به سال منتقل می شود به سال بعد،

یعنی در تراز اختتامیه این رو ارسال کردیم در سال بعد و سال بعد این بود و

اینم اضافه شد و با 160.000 رفت سال بعد و 140.000 به آن اضافه شد و مانند یک

قلک که پول کنار گذاشتیم و در آخر این پول را به شخص پرداخت می کنیم، طبق

اصول حسابداری نمی توان ثبت کرد که هزینه در سال آخر یکجا و سند بزنیم، طی

هر سال هزینه می زنیم و یک بدهی پیش بینی می کنیم برای خودمون و بر اساس این

در سال پایانی ذخیره سنوات بدهکار و بانک بستانکار، که یکدفعه یک رقمی شده که

از آن محل، سنوات شخص را پرداخت می کنیم، این می شود ثبت حسابداری سنوات

در قراردادهای بلند مدت و یا مزایای پایان خدمت نیز گفته می شود.

دیدگاه خود را بنویسید