ثبت سند حسابداری در صورت ناقص بودن مدارک

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ثبت سند حسابداری در صورت ناقص بودن مدارک

ثبت سند حسابداری در صورت ناقص بودن مدارک

ثبت سند حسابداری در صورت ناقص بودن مدارک

ثبت سند حسابداری در صورت ناقص بودن مدارک

همانطور که گفته شد یک حسابدار برای این که سندی را صادر کند، باید مدارک
داشته باشد و مدارک به دو صورت است : مدارک مثبته ( یعنی طبق این برگه
یا رونوشت سند را ثبت می کنم و بدون مدارک اصلا سند نباید ثبت شود، برای
نمونه مدیر یک هزینه انجام داده است و مدارک و فاکتوری ندارد و درخواست ثبت
سند را دارد و این مورد اشتباه است و باید در یک کاغذ نوشته و ذکر شود که هزینه
بابت چه مواردی بوده است و در آخر مهر و امضاء کند و با این مدرک از لحاظ
حسابداری هیچ مشکلی بوجود نمی آید. ) و مدارک مثبته محکمه ( مدارکی است
که مالیاتی آن را می پذیرد و فقط باید مدارک مثبته محکمه باشد، یعنی همراه

هزینه فاکتوری باشد که نام و مشخصات فروشگاه+ مهر و امضاء و تاریخ موجود

باشد و در غیر این صورت قبول نمی کند). ثبت سند حسابداری در صورت ناقص

بودن مدارک ورودی ها هیچ اشکالی ندارد اگر برای نمونه شخصی از شرکت شما

که شرکت خودرو است خرید خودرو انجام می دهد و بعد کارت می کشد و اگر

دستگاه کارت خوان به بانک متصل باشد در پرینت بانکی مشخص می شود و دارای

اشکال نیست و دارایی از شرکت مدرک نمی خواهد چون در پایان دوره مالیاتی

باید از اول سال تا آخر سال پرینت بانکی به اداره مالیات تحویل دهید و زمانی که

در دفتر ذکر می کنید بانک بدهکار و حساب دریافتنی آقای فلان بستانکار، مدرک

این موضوع در پرینت بانکی آمده است و بابت صندوق هم قبوض صندوق دارید

و بابت دریافت هایی که مستقیم به درگاه بانک می رود، هیچ مدرکی هم اگر نباشد،

خود پرینت بانکی به عنوان مدرک در دارایی به حساب می آید. بابت هزینه های

شرکت باید حتما مدارکی داشته باشید. ثبت سند حسابداری در صورت ناقص بودن

مدارک دو دفتره کار کردن حسابدار را زیر سوال می برد و شرکتی که دو دفتره کار

می کند، حسابدار به عنوان کسی که ارقام لیست را در دفتر ثبت می کند باید پاسخگو

باشد و دچار مشکل می شود. در حسابداری چیزی به نام دو دفتره نداریم. در بحث

تخلفات مالیاتی در آن هیته وارد نشوید و اگر در آن شرکت هستید، خارج شوید و آن

محل را ترک کنید، چون در آخر باید حسابدار پاسخگو باشد. در مورد مدارکی که ممکن

است مثبته محکمه نباشد، دارایی این را رد می کند و هزینه را نمی پذیرد و شخصی که

در حساب سازی شریک شود جرم است و شریک جرم محسوب می شود.