ثبت سند افتتاحیه یک شرکت تازه تاسیس

ثبت سند افتتاحیه یک شرکت تازه تاسیس

2019-11-02T09:50:57+03:30

ثبت سند افتتاحیه یک شرکت تازه تاسیس

ثبت سند افتتاحیه یک شرکت تازه تاسیس

در ثبت سند افتتاحیه همه شرکت ها بدون استثناء اولین سند؛ سند افتتاحیه

است. اگر شرکت اولین سال تأسیسش باشد به طبع صندوقی خواهد داشت و

ساختمانی و امثال این ها . شرکتی که دوره های مالی مختلفی را دارد سپری می

کند ، دیگر بحث صندوق و سرمایه در میان نیست و به غیر از آن یک سری چک به

دیگران تحویل داده است و یک سری چک از دیگران دریافت کرده است و از دیگران

طلبکار است و به دیگران بدهکار، دارایی های ثابت وجود دارد و در این جا دیگر سند

افتتاحیه به سادگی سال اول نیست. تراز اختتامیه را که قبلا آموزش دیدید و در

واقع همان تراز اختتامیه را به حالت عکس درآوریم می شود تراز افتتاحیه. یعنی

دقیقا سند اختتامیه (یک حساب واسطه داریم به نام تراز اختتامیه؛ تراز اختتامیه

حسابی است بدون ماهیت؛ نه دارایی است و نه بدهی. در روز آخر سال این حساب

را ایجاد می کنند؛ تمام دارایی ها (صندوق؛ بانک و …..) همه مانده این ها بستانکار؛

تراز اختتامیه بدهکار؛ حساب های بستانکاری (اسناد پرد اختنی و …) بدهکار؛ تراز

اختتامیه بستانکار؛ این دو یکبار بدهکار و یک بار بستانکار شد و در نهایت خود نیز

بسته شد. از این دو صرف نظر می کنیم؛ چون باید در دفتر کل یک حساب ایجاد کنیم

و این حساب هیچ کاربردی ندارد و شخصی از ننوشتن حساب اختتامیه در دفتر ایراد

یا سوالی نمی پرسد. چون هیچ تأثیری ندارد)همان سند افتتاحیه است اما بر عکس شده

است. ثبت سند افتتاحیه یک شرکت تازه تاسیس در سند افتتاحیه چه کار انجام می دادیم

، مواردی مانند صندوق، بانک، تنخواه و کل دارایی های موجود بدهکار می شود و تراز

افتتاحیه بستانکار. حساب های پرداختنی، اسناد پرداختنی، جاری شرکاء، پیش دریافت

ها، وام و تسهیلات، سرمایه و … می شود بستانکار و تراز افتتاحیه بدهکار می شود. همان

طور که قبل گفته شد تراز افتتاحیه یک حساب واسطه است، همین روز اول باز می شود

و در همین روز اول هم بسته می شود. یعنی هیچ کارایی ندارد و یک حساب بی ناحیه است

و فقط برای افتتاح حساب است. پس تراز افتتاحیه همان تراز اختتامیه است منتهی برعکس

شده است و به جای خود برگشت شده است. ثبت سند افتتاحیه یک شرکت تازه تاسیس

اگر بنا به هر د لیلی در صفحه شماره یک سند افتتاحیه را ننویسید، دفتر رد می شود . بلا

استثناء باید در سند اول در تراز افتتاحیه باشد و باید جزء اولین سند باشد . ثبت سند افتتاحیه

یک شرکت تازه تاسیس سند افتتاحیه اول و بعد تمامی اسناد از دومی شروع می شود و

از بانک خروجی زده شده و … با تمامی موارد در ارتباط است ، باید با داشتن حساب ها مانده

خارج کرد و این مسأله توجیه حسابداری می شود و این می شود تراز افتتاحیه. ثبت سند

افتتاحیه یک شرکت تازه تاسیس آخرین سندی که دفتر سال گذشته را زد و تمام شد و این

برای شروع سال و اولین سند است. تراز افتتاحیه شماره یک است و بهتر است هیچ سند

دیگری را به همراه آن نزنیم . برای نمونه اگر 5/1 یا 1/1 سال دیگر سند را می زنیم بهتر است

سند کاملا مستقل باشد و سند افتتاحیه تنها سندی است که پیوست ندارد . پیوست آن اظهار نامه

سال قبل است که نشان می دهد این سند افتتاحیه درست آمده یا نه.

دیدگاه خود را بنویسید