ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

2020-03-16T10:52:10+03:30
ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

موسسه آموزشی حسابداران برتر بعنوان مرکز  جامع آموزش حسابداری در این لحظه برای کاربران خود یک مثال از حقوق و دستمزدبشرح زیر آماده نموده است.

شرکت بهاران اطلاعات زیر را جهت تنظیم فیش حقوقی ، لیست حقوق و همچنین تنظیم سند حسابداری در اختیار حسابدار خود قرار داد .

 

نام و نام خانوادگی

روز کارکرد

حقوق روزانه

ساعت اضافه کاری

تعداد فرزندان

مأموریت

پاداش

مساعده

وام

حسین بهرامی

۳۰

۲۵۰٫۰۰۰

۸۰

ـ

ـ

ـ

ـ

۴۰۰٫۰۰۰

امیر شهیدی

۲۵

۳۵۰٫۰۰۰

۹۵

۳

ـ

ـ

۵۰۰٫۰۰۰

ـ

فرناز سعادت

۳۰

۲۵۰٫۰۰۰

۸۶

۲

۳ روز

ـ

۸۰۰٫۰۰۰

ـ

مینا دهنادی

۳۰

۳۰۰٫۰۰۰

۹۰

۱

ـ

۲۰۰٫۰۰۰

ـ

۳۵۰٫۰۰۰

لازم بذکر است

الف ) حق مسکن ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و حق بن و خواروبار ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

ب ) بیمه سهم کارگر ۷٪ و سهم کارفرما ۲۳٪ می باشد

ج) همه کارکنان بالای دو سال سابقه دارند بنابراین حق اولاد به ایشان تعلق می گیرد تا ۲ فرزند

د) اضافه کاری معادل ۴/۱ حقوق پایه می باشد.

ح) مالیات حقوق به میزان ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال معاف و مازاد بر آن تا ۷ برابر ۱۰٪ و بیش از آن معادل ۲۰٪ محاسبه می گردد.

ز ) حق اولاد به ازای هر فرزند۷۲۰٫۰۰۰ ریال

  • ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد

  • ثبت پرداخت لیست بیمه و مالیات حقوق

  • ثبت پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل از بانک

حل :

۷٪ × ( بن و خواروبار + حق مسکن + اضافه کاری+ حقوق  )  = بیمه

۱۰٪ ×{ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰- ( سایر + اولاد + بن و خواروبار + حق مسکن + اضافه کاری+ حقوق  ) } = مالیات

مأموریت معاف از مالیات است

 

اولاد و مأموریت معاف از بیمه است .

پاداش با فرض اینکه  دوبار در سال باشد از بیمه معاف است بیش از دوبار در سال مشمول بیمه می شود .

محاسبات ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

حسین بهرامی :

حقوق پایه  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ = ۲۵۰٫۰۰۰ × ۳۰

۸ = ساعت کار عادی[              هر ساعت حقوق    ۳۱٫۲۵۰= ۸÷۲۵۰٫۰۰۰

۴/۱ = نرخ اضافه کاری  [         اضافه کاری  ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ =۸۰× ۴/۱ × ۳۱٫۲۵۰

بیمه ۸۷۵٫۰۰۰ =۷ ٪ × (۱٫۱۰۰٫۰۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۳٫۵۰۰٫۰۰۰+۷٫۵۰۰٫۰۰۰ )

مالیات ۱۰۰٫۰۰۰ = ۱۰٪×{ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰- (۱٫۱۰۰٫۰۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۳٫۵۰۰٫۰۰۰+۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ) }

امیر شهیدی :

حق اولاد فقط تا دو فرزند را شامل می شود

مثلا امیر شهیدی که ۳ فرزند دارد حق اولاد فقط به ۲ تا از فرزندان او  تعلق می گیرد

حقوق پایه  ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ = ۳۵۰٫۰۰۰ × ۲۵

              هر ساعت حقوق    ۴۳٫۷۵۰= ۸÷۳۵۰٫۰۰۰

         اضافه کاری  ۵٫۸۱۸٫۷۵۰ =۹۵× ۴/۱ × ۴۳٫۷۵۰

حق اولاد ۱٫۴۴۰٫۰۰۰= ۷۲۰٫۰۰۰ ×۲

بیمه ۱٫۱۲۴٫۸۱۳ =۷ ٪ × (۱٫۱۰۰٫۰۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۵٫۸۱۸٫۷۵۰ +۸٫۷۵۰٫۰۰۰ )

مالیات ۶۰۰٫۸۷۵ = ۱۰٪×{ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰- (۱٫۴۴۰٫۰۰۰+۱٫۱۰۰٫۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۵٫۸۱۸٫۷۵۰ +۸٫۷۵۰٫۰۰۰ ) }

فرناز سعادت :

حقوق پایه  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ = ۲۵۰٫۰۰۰ × ۳۰

هر ساعت حقوق    ۳۱٫۲۵۰= ۸÷۲۵۰٫۰۰۰

       اضافه کاری  ۳٫۷۶۲٫۵۰۰ =۸۶× ۴/۱ × ۳۱٫۲۵۰

حق اولاد ۱٫۴۴۰٫۰۰۰= ۷۲۰٫۰۰۰ ×۲

مأموریت ۷۵۰٫۰۰۰= ۲۵۰٫۰۰۰ × ۳

بیمه ۸۹۳٫۳۷۵ =۷ ٪ × (۱٫۱۰۰٫۰۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۳٫۷۶۲٫۵۰۰+۷٫۵۰۰٫۰۰۰ )

مالیات ۲۷۰٫۲۵۰ = ۱۰٪×{ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰- (۱٫۴۴۰٫۰۰۰+۱٫۱۰۰٫۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۳٫۷۶۲٫۵۰۰+۷٫۵۰۰٫۰۰۰) }

مینا دهنادی :

حقوق پایه  ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۳۰۰٫۰۰۰ × ۳۰

هر ساعت حقوق    ۳۷٫۵۰۰= ۸÷۳۰۰٫۰۰۰

اضافه کاری  ۴٫۷۲۵٫۰۰۰ =۹۰× ۴/۱ × ۳۷٫۵۰۰

حق اولاد۷۲۰٫۰۰۰= ۷۲۰٫۰۰۰ ×۱

بیمه ۱٫۰۶۵٫۷۵۰ =۷ ٪ × (۱٫۱۰۰٫۰۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۴٫۷۲۵٫۰۰۰+۹٫۰۰۰٫۰۰۰ )

مالیات ۴۴۵٫۰۰۰= ۱۰٪×{ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰- (۷۲۰٫۰۰۰+۱٫۱۰۰٫۰۰۰+۴۰۰٫۰۰۰ +۴٫۷۲۵٫۰۰۰+۹٫۰۰۰٫۰۰۰ )}

۲۳٪×{ (اولاد + ماموریت +سایر)-جمع مزایا}= سهم کارفرما

۱۳٫۰۰۷٫۹۳۸= ۲۳٪×{ (۳٫۶۰۰٫۰۰۰+۷۵۰٫۰۰۰+۲۰۰٫۰۰۰)-۶۱٫۱۰۶٫۲۵۰}= سهم کارفرما

۳۰٪ بیمه ۱۶٫۹۶۶٫۸۷۶=۳٫۹۵۸٫۹۳۸+۱۳٫۰۰۷٫۹۳۸=۷٪ بیمه کارگر + ۲۳ ٪ بیمه کارفرما

 ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

۱)

هزینه حقوق و دستمزد ۷۴٫۱۱۴٫۱۸۸

حقوق پایه  ۳۲٫۷۵۰٫۰۰۰

اضافه کار  ۱۷٫۸۰۶٫۲۵۰

حق مسکن  ۱٫۶۰۰٫۰۰۰

بن و خواروبار  ۴٫۴۰۰٫۰۰۰

مأموریت  ۷۵۰٫۰۰۰

می توانیم بجای سایر حسابهای پرداختنی از سرفصل حساب پرداختنی دولتی استفاده نماییم

اولاد  ۳٫۶۰۰٫۰۰۰

سایر  ۲۰۰٫۰۰۰

۲۳٪ حق کارفرما ۱۳٫۰۰۷٫۹۳۸

                                                سایر حساب های پرداختنی  ۱۸٫۳۸۲٫۵۰۱

                                                ۳۰ ٪ بیمه ۱۶٫۹۶۶٫۸۷۶

                                                مالیات حقوق ۱٫۴۱۵٫۶۲۵

                                                سایر حساب های دریافتنی  ۲٫۰۵۰٫۰۰۰

                                                مساعده کارکنان ۱٫۳۰۰٫۰۰۰

                                                وام کارکنان ۷۵۰٫۰۰۰

                                                حقوق پرداختنی ۵۳٫۶۸۱٫۶۸۷

                                                حسین بهرامی ۱۱٫۱۲۵٫۰۰۰

                                                امیر شهیدی ۱۵٫۲۸۳٫۰۶۲

                                                فرناز سعادت  ۱۲٫۹۸۸٫۸۷۵

                                                مینا دهنادی ۱۴٫۲۸۴٫۷۵۰

 پرداختها ی بیمه و مالیات  در ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

سایر حساب های پرداختنی  ۱۸٫۳۸۲٫۵۰۱

۳۰ ٪ بیمه ۱۶٫۹۶۶٫۸۷۶

مالیات حقوق ۱٫۴۱۵٫۶۲۵

                                                    بانک  ۱۸٫۳۸۲٫۵۰۱

                                                           تجارت ۱۸٫۳۸۲٫۵۰۱

پرداختهای حقوق ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

حقوق پرداختنی ۵۳٫۶۸۱٫۶۸۷

حسین بهرامی ۱۱٫۱۲۵٫۰۰۰

امیر شهیدی ۱۵٫۲۸۳٫۰۶۲

فرناز سعادت  ۱۲٫۹۸۸٫۸۷۵

مینا دهنادی ۱۴٫۲۸۴٫۷۵۰

                                                    بانک  ۵۳٫۶۸۱٫۶۸۷

                                                           تجارت ۵۳٫۶۸۱٫۶۸۷

  فیش های صادره پس از ثبت حسابداری حقوق و دستمزد با مثال

 تهیه فیش حقوقی :

فیش حقوقی

آذرماه ۱۳۹۴

نام و نام خانوادگی : حسین بهرامی

حقوق پایه

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

بیمه سهم کارگر

۸۷۵٫۰۰۰

اضافه کاری

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

مالیات

۱۰۰٫۰۰۰

حق مسکن

۴۰۰٫۰۰۰

مساعده

۰

بن و خواروبار

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

وام

۴۰۰٫۰۰۰

حق اولاد

۰

سایر کسور

۰

مأموریت

۰

 

 

پاداش

۰

 

 

جمع مزایا

۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

جمع کسورات

۱٫۳۷۵٫۰۰۰

مانده قابل پراخت

۱۱٫۱۲۵٫۰۰۰

 

فیش حقوقی

آذرماه ۱۳۹۴

نام و نام خانوادگی : امیر شهیدی

حقوق پایه

۸٫۷۵۰٫۰۰۰

بیمه سهم کارگر

۱٫۱۲۴٫۸۱۳

اضافه کاری

۵٫۸۱۸٫۷۵۰

مالیات

۶۰۰٫۸۷۵

حق مسکن

۴۰۰٫۰۰۰

مساعده

۵۰۰٫۰۰۰

بن و خواروبار

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

وام

۰

حق اولاد

۱٫۴۴۰٫۰۰۰

سایر کسور

۰

مأموریت

۰

 

 

پاداش

۰

 

 

جمع مزایا

۱۷٫۵۰۸٫۷۵۰

جمع کسورات

۲٫۲۲۵٫۶۸۸

مانده قابل پراخت

۱۵٫۲۸۳٫۰۶۲

 

فیش حقوقی

آذرماه ۱۳۹۴

نام و نام خانوادگی : فرناز سعادت

حقوق پایه

۷٫۵۰۰٫۰۰۰

بیمه سهم کارگر

۸۹۳٫۳۷۵

اضافه کاری

۳٫۷۶۲٫۵۰۰

مالیات

۲۷۰٫۲۵۰

حق مسکن

۴۰۰٫۰۰۰

مساعده

۸۰۰٫۰۰۰

بن و خواروبار

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

وام

۰

حق اولاد

۱٫۴۴۰٫۰۰۰

سایر کسور

۰

مأموریت

۷۵۰٫۰۰۰

 

 

پاداش

۰

 

 

جمع مزایا

۱۴٫۹۵۲٫۵۰۰

جمع کسورات

۱٫۹۶۳٫۶۲۵

مانده قابل پراخت

۱۲٫۹۸۸٫۸۷۵

 

فیش حقوقی

آذرماه ۱۳۹۴

نام و نام خانوادگی : مینا دهنادی

حقوق پایه

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بیمه سهم کارگر

۱٫۰۶۵٫۷۵۰

اضافه کاری

۴٫۷۲۵٫۰۰۰

مالیات

۴۴۴٫۵۰۰

حق مسکن

۴۰۰٫۰۰۰

مساعده

۰

بن و خواروبار

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

وام

۳۵۰٫۰۰۰

حق اولاد

۷۲۰٫۰۰۰

سایر کسور

۰

مأموریت

۰

 

 

پاداش

۲۰۰٫۰۰۰

 

 

جمع مزایا

۱۶٫۱۴۵٫۰۰۰

جمع کسورات

۱٫۸۶۰٫۲۵۰

مانده قابل پراخت

۱۴٫۲۸۴٫۷۵۰

 بر گرفته از کتاب حقوق و دستمزد استاد بهروزی

دیدگاه خود را بنویسید