ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی

ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی

ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی

 ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی

سرفصل های حسابداری بازرگانی :

        خرید

  • برگشت از خرید و تخفیفات

  • فروش

  • برگشت از فروش و تخفیفات

در ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی ۴ سرفصل فوق مورد استفاده شرکت های بازرگانی می باشد .

 

*شرایط استفاده از سرفصل هادر ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی :

شرط اول : ماهیت خرید بدهکار است ، این حساب هرگز بستانکار نمی شود .

شرط دوم : ماهیت برگشت از خرید و تخفیفات بستانکار است ، این حساب هرگز بدهکار نمی شود .

شرط سوم : ماهیت فروش همیشه بستانکار است ، این حساب هرگز بدهکار نمی شود .

شرط چهارم : ماهیت برگشت از فروش و تخفیفات همیشه بدهکار است ، این حساب هرگز بستانکار نمی شود.

 

نکته :

برگشت از خرید و تخفیفات   /  برگشت از فروش و تخفیفات 

در ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی دقت نمایید ،تخفیفات برای خرید یا فروش به این علت با سرفصل برگشت از خرید ( برگشت از فروش ) مشترک است چون همان معنا را می دهد و ماهیت آن یکسان می باشد و این حساب زیاد برای کارفرما حائز اهمیت نیست و معمولاً کارفرما هیچ گزارشی از حساب تخفیفات نمی خواهد و همچنین بدلیل اینکه از ثبت کمتری در دفاتر استفاده شود سرفصل آنها یکی شده است .

 حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی  :

حسابداری نقدی :

هنگام انجام ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی ، در روش حسابداری نقدی  تا زمانی که دریافت یا پرداختی صورت نگیرد ثبتی انجام نمی شود یا به عبارتی معاملات نسیه ثبت نمی شود عملاً این نوع حسابداری منسوخ بوده و استفاده نمی شود .

حسابداری تعهدی :

هنگام انجام ثبتهای حسابداری شرکتهای بازرگانی در روش حسابداری تعهدی فارغ از این که دریافت یا پرداختی انجام شده باشد ثبت های حسابداری زده می شود و همچنین مبادلات نقدی هم ابتدا به صورت نسیه ، سپس نقد ثبت می گردد. به این معنی که حساب افراد (خریداران و فروشندگان ) در معین حساب دریافتنی یا حساب پرداختنی می آید از این رو حتی مبادلات نقدی هم نسیه ثبت می شود . سپس از حساب نسیه برگردانده می شود ، چون در این صورت می توان حساب اشخاص را کنترل نمود . درصورتی که ما حسابداری تعهدی را رعایت ننماییم فقط می توانیم گزارش خریداران یا فروشندگانی را که با آنها معامله نسیه انجام دادیم ، اعلام نماییم.

دیدگاه خود را بنویسید