تکنیک های مصاحبه در حسابداری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تکنیک های مصاحبه در حسابداری

تکنیک های مصاحبه در حسابداری

تکنیک های مصاحبه در حسابداری

تکنیک های مصاحبه در حسابداری

در مورد حقوق دریافتی حسابداری هیچ مبلغی را نمیتوان مطرح نمود، زیرا که خدمات را نمی توان

قیمت گذاری نمود. هر شخصی ارزش کار خود را می داند و قیمت گذاری و تعیین حقوق به عهده

خود شخص است. حسابداری شغل حرفه ای و تخصصی می باشد و قیمتی نمیتوان در این مورد

ذکر نمود.

تکنیک های مصاحبه در حسابداری-تکنیک های مصاحبه در حسابداری

مصاحبه

هدف از مصاحبه فقط معلومات عامی و تخصصی نمی باشد، اول شخصیت خود فرد مد

نظر است، باید شخصیت فرد جویای شغل مورد نظر و قبول کارفرما باشد، زمانی که مشغول

به کار در مکانی می شویم باید روابط را کامل آموخته باشیم، هر شخصی پیچیدگی خاص شخصیتی

خود را داراست و چون ما باید در کنار هم زندگی و کار کنیم به همین دلیل ایجاد ارتباط اجباری است.

تکنیک های مصاحبه در حسابداری-تکنیک های مصاحبه در حسابداری

هر شخصی به محیط پیرامون و اشخاص مختلف فرکانس ارسال می کند و دائم در حال ارسال

فرکانس است، فرکانس از ضمیر ناخودآگاه ما ارسال میشود، زمانی که فرکانس درست ارسال

نشود، شخص مورد قبول جمع قرار نمی گیرد.

در مصاحبه ها به هیچ وجه دروغ نگویید و صادقانه مسائل را مطرح کنید (با زیرکی)، و همیشه

مسائل و موضوعات باید به صورت حضوری و رو در رو مطرح و حل شود.

در مصاحبه برقراری ارتباط بسیار بسیار مهم است.
هر شخصی دارای کانال ارتباطی است که یکی از این حس ها قوی تر و بلد تر میباشد:

۱- افراد سمعی و گوشی: افراد سمعی بیشتر از شنیدن و گفتن استفاده می کنند.

۲- افراد بصری: افراد بصری بیشتر از دیدن استفاده می کنند.

۳- افراد لمسی: افراد لمسی بیشتر از لمس کردن(مشتاق برای دست دادن هستند) استفاده می کنند.

مسائل ذکر شده به هیچ وجه موکول نشود به روز مصاحبه، از قبل تمرین نموده و با کانال ارتباطی

افراد مختلف آشنا شوید. اکثر انسان ها این سه حس را دادا هستند.

در روز مصاحبه باید مطالبی را که شخص مصاحبه کننده دوست دارد را مطرح کنید، هر طوری که

راحت هستید مسائل را مطرح کنید.

مدرک حسابداری

اگر در روز مصاحبه از مدرک شما سوال شد : مدرک مهم نیست من میتوانم کارها و وظایف مد نظر

شما را با مهارت انجام دهم و ارائه کنم.

کلمه و پاسخ ” نه” در مصاحبه به منزله ختم جلسه می باشد.

نمونه:

سوال در مورد نرم افزار رایورز: پاسخ می دهید: همه نرم افزارها همانند هم هستند، همگی ثبت

فاکتور، ورود اطلاعات، اصلاحات و…. انجام میدهند، شما مدت زمان کوتاهی نرم افزار و سیستم

را در اختیار بنده قرار دهید تا کلیه مسائل حل شود.