تکنیک های مصاحبه بخش دوم

تکنیک های مصاحبه بخش دوم

2018-04-19T17:05:09+04:30

تکنیک های مصاحبه بخش دوم

تکنیک های مصاحبه بخش دوم

مصاحبه

هدف از مصاحبه فقط معلومات عامی و تخصصی نمی باشد، اول شخصیت خود فرد مد نظر است،

باید شخصیت فرد جویای شغل مورد نظر و قبول کارفرما باشد، زمانی که مشغول به کار در مکانی

می شویم باید روابط را کامل آموخته باشیم، هر شخصی پیچیدگی خاص شخصیتی خود را داراست

و چون ما باید در کنار هم زندگی و کار کنیم به همین دلیل ایجاد ارتباط اجباری است.

در مصاحبه برقراری ارتباط بسیار بسیار مهم است.

تکنیک های مصاحبه بخش دوم

هر شخصی دارای کانال ارتباطی است که یکی از این حس ها قوی تر و بلد تر میباشد:

۱- افراد سمعی و گوشی: افراد سمعی بیشتر از شنیدن و گفتن استفاده می کنند.

۲- افراد بصری: افراد بصری بیشتر از دیدن استفاده می کنند.

تکنیک های مصاحبه بخش دوم-تکنیک های مصاحبه بخش دوم

۳- افراد لمسی: افراد لمسی بیشتر از لمس کردن(مشتاق برای دست دادن هستند)

استفاده می کنند.

مسائل ذکر شده به هیچ وجه موکول نشود به روز مصاحبه، از قبل تمرین نموده و با

کانال ارتباطی افراد مختلف آشنا شوید. اکثر انسان ها این سه حس را دادا هستند.

در روز مصاحبه باید مطالبی را که شخص مصاحبه کننده دوست دارد را مطرح کنید،

هر طوری که راحت هستید مسائل را مطرح کنید.

دیدگاه خود را بنویسید