تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

2019-10-12T15:27:47+03:30

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی و تکالیف اشخاص ثالث

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی و تکالیف اشخاص ثالث

۳-تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

۱-۳- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون

مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ برای عرضه و فروش

کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده

۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند

و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره

اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده

از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در صورتحساب فروش

صادره به منزله چاپ تلقی میشود.

تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی

که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی

و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

۲-۳- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل هنگام خرید کالا

و خدمات شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه

و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده

مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام

معامله به شرح فرم نمونه (پیوست)به اداره امور مالیاتی اعلام نماید مشمول

جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود در غیر صورت طرفین معامله متضامنا مسئول

خواهند بود.

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی و تکالیف اشخاص ثالث-تکالیف دارندگان کارت اقتصادی و تکالیف اشخاص ثالث

۳-۳- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی

خریدار ازامی نمیباشد

۴-۳- درج شماره اقتصادی در قرارداد ها اسناد مدارک فروش هنگام فروش

کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و

در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات

های مستقیم و تبصره ۲ آن متضامنا مشمول خواهند بود

۵-۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارت

خانه ها بانکها و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی

و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قرارداد ها اوراق و فرم های مورد استفاده جهت

انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه

و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

تکالیف دارندگان کارت اقتصادی و تکالیف اشخاص ثالث-تکالیف دارندگان کارت اقتصادی و تکالیف اشخاص ثالث

۴- تکالیف اشخاص ثالث

۱-۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان صادرکنندگان

حقالعملکاران در اظهارنامه های گمرکی میباشد.

۲-۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق

فرم نمونه (پیوست ۳و۴) و همچنیین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری

را طبق فرم نمونه (پیوست شماره۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت

الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی

ذیربط ارائه نمایند

۴-۴وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی

و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

۵- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی

۱-۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون

مالیات های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به

صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق

پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵

) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند

تبصره – چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل های

سال شمسی باشد برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و

ارسال مینمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود

یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک

فهرست جداگانه تسلیم مینمایند

۲-۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق

پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه

شده اقدام نمایند

۳-۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های الف و ب

ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلف به نگهداری

صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند

و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

دیدگاه خود را بنویسید