توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران

توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران

2019-10-12T13:24:55+03:30

توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه

احکام مالیاتی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

ماده ۱۱- متن زیر به عنوان تبصره “۶” به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات

بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی

سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره۱ ماده۱۹: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری

در فرآیند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات

نقل و انتقال معاف است.

بنگاه هایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان

واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت های تامین سرمایه

که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره ۱- ماده۳۶: نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری

استانی از مالیات معاف است.

تبصره ۲ ماده۳۶: افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام

از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاون شهرستانی ناشی از

افزایش دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده ۸۶: کلیه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات

عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی، شرکت های دولتی، و

موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام

یا تصریح آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت

های وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت

های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آن،

سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام

متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های غیردولتی و شرکت هایی که تابع قانون خاص می

باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

محمدقاسم پناهی

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول

درآمد، دریافتی ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیون

های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور و مجلس شورای اسلامی

ارائه کنند.

توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری-توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری

ک- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی

تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی

فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه

هزینه های انتقالی داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع

قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت های اصلی

و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور)

نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی

تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی

سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کار گروهی متشکل از نمایندگان

وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت علی الحساب

با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد

انجام می شود.

توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری-توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری

ماده۲- شرکت های سرمایه گذار مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع

فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب

کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوص سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور

می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق

ماده (۴۸) قانون محاسبات قانونی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور

موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.

ماده۴- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل

کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی

الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده

می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض

و مالیات بر ارزش افزوده ( بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت های دولتی

و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب

درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت

کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده

و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات

کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی

، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

دیدگاه خود را بنویسید