تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

ماده۵۰

برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهـاي وارداتـي و توليـدي و همچنـين

ارائـه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليـات و عـوارض آنهـا معـين شـده اسـت، همچنـين

برقـراري عـوارض بـه درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق

مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري

غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و سـاير مراجـع ممنـوع ميباشد.

تبصره ۱ ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه

تكليف آنهـا در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه

هر سال براي اجراء در سـال بعـد، تصويب و اعلام عمومي نمايند. ۱۷ تبصره ۲ ـ عبارت

” پنج در هزار ” مندرج در ماده (۲  (قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به

عبارت «يك درصد (۱%( ” اصلاح ميشود.

تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء-تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

تبصره ۳ ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به

شهرداري ها و دهياري ها ملغي ميگردد.

تبصره ۴ ـ وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

تاریخ

شماره

خلاصه موضوع

صفحه

۱۲/۱۱/۱۳۸۸

۲۸۰۰۴

پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

۳۲۳

ماده ۵۱

از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (۳ ) قانون اصـلاح

مـوادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي

ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كـالا، ارائـه دهنـدگان

خـدمات و كالاهـاي و ارداتـي مصـوب ۱۳۸۱ و ۱۷ اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع

اين بند قانون مذكور به يك و نـيم درصـد (۵/۱%) اصـلاح مـي ۱۸ گردد. حكم تبصره (۱ ) ماده

(۳۹ ) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳ ) قانون صدرالاشاره نيز جـاري خواهد

بود.

تاریخ

شماره

خلاصه موضوع

صفحه

۰۸/۰۴/۱۳۸۷

۲۱۳/۲۵۹/۳۱۷۵۳

ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۴۹