تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست

2018-07-31T16:35:25+04:30

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست

حسابداری همانطور که بارها تعریف آن را شنیدید و کار کردید، شخص اطلاعات را

می گیرد و تبدیل به سند،حسابداری و در دفاتر ثبت می کند، به طور کلی حسابدار

اجرا کننده است، یعنی عملیاتی را که به وی سپرده شده را آماده می کند و در دفاتر

ارائه کند که گزارش تهیه شود از تمام عملیات های دریافت و پرداخت در شرکت. تفاوت

حسابداری و حسابرسی چیست حسابرس شخصی است که کار حسابدار را مورد بررسی

قرار می دهد، نظارت می کند و رسیدگی انجام می دهد. این شخص حسابرس است.

یکی از وظایف حسابدار این است که در زمان رسیدگی مالیاتی به حسابرس هر آن

چه اطلاعاتی رو که نیاز دارد را ارائه دهد. تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست

انواع حسابرس: حسابرس مالیاتی داریم که می تواند به ممیز مالیاتی کمک کند، حسابرس

سازمان تأمین اجتماعی را داریم، حسابرس بانک ها را داریم، همین طور حسابرس

مستقل رو داریم که شرکت های حسابرسی را می توانند دعوت کنند و کار حسابداری

آن شرکت را بررسی کنند و باید بررسی شود که از نظر حسابداری کار را درست انجام

دادند و تمامی حساب و کتاب ها باید درست انجام شده باشد. تفاوت حسابداری و

حسابرسی چیست حسابرسی دو بخش است: حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی.

حسابرسی مالیاتی بیشتر تمرکزش روی موارد مالیاتی است که آیا حسابرسی درست

انجام شده یا نه؟ حسابرس مالی وظیفه اش این است که باید بررسی کند که استاندارد

های مالی رعایت شده و یا ثبت ها به درستی انجام گرفته یا مدارک پیوست موجود بوده

یا نه، این حسابرسی مالی است. تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست حسابرسی داخلی

فرقش با حسابرسی مستقل این است که در حسابرسی مستقل یک سری صورت های مالی

تنظیم می شود بر اساس کارهایی که حسابدار انجام داده است، قید می کند که چه مواردی

دارای اشکال بوده و یا چه مواردی درست انجام نشده است. یک حسابدار داخلی داریم که

از پرسنل خود شرکت است و همزمان با حسابدار پیش می رود و مرتبا مواردی را که نیاز به

تشخیص داشته باشد را کنترل می کند و از شرایطی که قرار نبوده حسابداری عبور کند، با

دقت انجام می شود، به این شخص گفته می شود حسابدار داخلی. مراقب از مسایل داخلی

حسابداری شرکت است.
در گزارشات حسابرسی شخص حسابدار دخالتی ندارد و در واقع مسائلی را که از حسابدار

انتظار دارند، تا حسابرس بتواند راحت به مسائل رسیدگی کند، در واقع شخص حسابدار در

امور مالیاتی حسابرس هیچ دخالتی ندارد. حسابرس در شرکت هیچ کار اجرایی انجام نمی

دهد، نه امور مالیاتی و نه امور مالی، فقط و فقط کار حسابرس رسیدگی و نظارت بر امور و

ارائه راهکار است.

در مجموع در حسابداری یک سری کارهای خاص مثل انجام کارهای بیمه یا رفتن به دارایی

توسط شخص حسابدار را نمی توان پیش بینی کرد که باید انجام شود یا نه؟

دیدگاه خود را بنویسید