تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد

تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد

تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد

تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد

دو سازمان وجود دارد برای بحث مالیات و رسیدگی و بررسی مدارک مالی . اولین سازمان

امور مالیاتی عملکرد را رسیدگی می کند و دومین سازمان مالیات بر ارزش افزوده را

به صورت جداگانه بررسی می کند . هر دو سازمان از نظر بررسی ممکن است که تشخیص

متفاوتی با هم داشته باشند . این مسأله را باید در نظر داشته باشیم که زمانی حسابرسی

مالیات بر عملکرد  که ممیز مالیاتی صرفا روی اسناد و مدارک من؛ برای مالیات بر عملکرد

که میزان سود بررسی می شود و یک بار حسابرسی ارزش افزوده داریم؛ یعنی یک تیم

جدا می آیند و هر دو سازمان برای وزارت دارایی هستند؛ هر دو سازمان هم گزارشی مغایر

را ارائه می دهند؛ برای نمونه مالیات بر عملکرد اسناد شما را قبول می کند و سازمان دیگر

همان مدارک را رد می کند. به هیچ وجه ملزم نیستند که مدارک سال مربوطه را که همان

سازمان قبول نموده است را بررسی کنند .

برای بحث مالیات و رسیدگی و بررسی مدارک مالی با دو سازمان روبرو هستیم : سازمان مالیات

بر عملکرد و سازمان مالیات بر ارزش افزوده

تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد-تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد-تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد

زمان رسیدگی : مالیات بر عملکرد تقریبا جا افتاده است؛ زمانی که اظهارنامه را تحویل می

دهیم؛ ممیز یک سال فرصت دارد برای رسیدگی؛ ممیز از ماه بعد اظهارنامه تا سال بعد می

تواند به این مسأله رسیدگی کند و اظهارنامه را مورد بررسی قرار دهد. ارزش افزوده با توجه

به این که سازمان جدیدتری هست نشان نمی دهد و بر اساس روندی که خود سازمان برای

رسیدگی دارد، ممکن است امروز با شرکت تماس بگیرند و اعلام کنند از سال ۸۹ را می خواهند

بررسی کنند؛ یعنی کل مدارک را به یک باره بخواهند بررسی کنند. مسئله ای که مد نظر است

این است که این دو سازمان هیچ ارتباطی به هم ندارند و اگر مدارک تکمیل نباشد هر سازمان

جریمه خاص خود و قوانین مربوط به خود را دارد.

تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد-تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد-تفاوت ارزش افزوده با مالیات عملکرد

در مالیات بر عملکرد برگه تشخیص داریم به صورت جداگانه و در مالیات بر ار زش افزوده

نیز برگه تشخیص جداگانه داریم. ممکن است در یک زمان هر دو سازمان شما را مورد

بررسی قرار دهد؛ برای نمونه در خر داد ماه هم سازمان مالیات بر عملکرد و هم سازمان

ارزش افزوده شرکت شما را مورد بررسی قرار دهد. تعداد  دو برگه تشخیص دادند و اگر

شما اعتراضی دارید باید در هر دو برگه اعتراض نوشته شود و در دو جای مختلف.

در ارزش افزوده بعد از طی مراحل به شرکت یوزرنیم و پسوورد داده می شود و با این

دو گزینه شما می توانید وارد سامانه شوید. مالیات بر عملکرد هم به همین منوال است

و برای وارد کردن مالیات بر حقوق؛ معاملات فصلی؛ اظهارنامه ؛ باید یوزرنیم و پسوورد

وارد شود و یوزرنیم و پسوورد هر دو سازمان به هم ارتباطی ندارد و جداگانه است.

برای بررسی مدارک و ارایه گزارشات مالی دو سازمان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده

به صورت کاملا مجزا و جداگانه برای رسیدگی عمل می کنند.