تعریف حساب تفصیلی شناور در حسابداری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تعریف حساب تفصیلی شناور در حسابداری

تعریف حساب تفصیلی شناور در حسابداری

تعریف حساب تفصیلی شناور در حسابداری

تعریف حساب تفصیلی شناور در حسابداری

یکی از ویژگی هایی که نرم افزار سپیدار همکاران سیستم دارد و قابلیت خوبی است

، این است که شما یک تفصیلی را یک بار تعریف می کنید و برای همیشه درگیر است.

در نرم افزار ها حساب تفصیلی را قطعا استفاده می کنیم، حساب های معین برای

سیستم دستی است و در حسابداری دستی حساب تفضیلی را نمی توان استفاده کرد.

حساب های خیلی لازم هست بدلیل این که گزارشات را به صورت خیلی ریز باید تحویل

مدیر مربوطه ارائه دهیم و هر چه گزارش ریزتر باشد کار مدیر مجموعه راحت تر می شود

حساب تفصیلی جزء لاینفک حسابداری است. تعریف حساب تفصیلی شناور در حسابداری

حساب معین ریز کل است و حساب تفصیلی ریز حساب معین است. برای نمونه موجودی

نقد و بانک می شود به عنوان حساب کل و یکی از معین های موجودی نقد و بانک، بانک

ها هستند و معین می شود بانک ها، حساب تفصیلی نیاز دارد که اسم بانک ها را نام ببریم.

به این تعریف می گوییم حساب تفصیلی. ریز حساب معین که حساب تفصیلی است با توجه

به پیشرفت نرم افزارها، بعضا نرم افزارها تفصیلی شناور می گیرند. تعریف حساب تفصیلی

شناور در حسابداری برای نمونه در پروژه یک آقای حسینی داریم که تحت عنوان تنخواه گردان

در این شرکت است . ۱- موجودی نقد و بانک در حساب کل ۲- تنخواه گردان ها و تفصیلی را

می گفتیم تنخواه حسینی. در این قسمت حسینی یک بار تکرار می شد.

در قسمت مساعده : چون آقای حسینی مساعده می گیرد باید در قسمت مساعده ذکر شود.

مساعده سایر حساب های دریافتنی با معین مساعده کارکنان و تفصیلی (چون نام

حسینی چندین بار آمده مساعده ذکر می شود ) مساعده حسینی. تعریف حساب تفصیلی

شناور در حسابداری در قسمت وام: سایر حساب های دریافتنی با معین وام کارکنان

و تفصیلی وام حسینی. تعریف حساب تفصیلی شناور در حسابداری در قسمت حقوق

بگیران: حقوق پرداختنی با معین حقوق پرسنل و حقوق حسینی.

نام حسینی در این جا ۴ مرتبه تعریف شده، در نرم افزارهای معمولی یک تفٌصیلی تعریف

می کنیم که ثابت است و به معین متصل می شود و به اجبار این کار را انجام می دهیم.

در سیستم های پیچیده تر مثل سپیدار، تفصیلی شناور است . تفصیلی شناور یعنی به

جای این که نام حسینی ۴ مرتبه ذکر شود، یک حساب حسینی تحت تفصیلی شناور

انتخاب می کنیم و بعد با حساب های مختلف این را ارتباط می دهیم، کلمه شناور یعنی

می تواند با حساب های مختلف ارتبط بگیرد، زمانی که حسینی را انتخاب می کنیم در

سیستم، می گوید کدام معین ، می گوییم تنخواه گردان. یکی از مزایای مهم این سیستم

این است که نفرات را مکرر در سیستم تکرار نکردیم و دوم این که کافیست از نام شخص

در سیستم گزارش بگیریم، به تفکیک به ما گزارش می دهد. با زدن تنها یک کلید گزارش

همه مو ارد ارائه می شود . حسن سوم حسابی مثل جاری شرکاء اگر زمانی کالایی به

شرکت بفروشد، می توان در سیستم ثبت کرد.حساب تفصیلی شناور حسابی است که

در سیستم تعریف می شود و می تواند با حساب های دیگر ارتباط بگیرد.

دیدگاه خود را بنویسید