تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

2017-11-13T14:12:07+03:30

تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

شماره :۳۵۶۳۲/ت ۲۷۲۵۹ ه                  تاریخ:۳/۱۲/۱۳۸۱

تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۴۱۷ مورخ

۳۱/۶/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی . به استناد بند ب ماده (۱۰۷) اصلاحی

قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ تصویب نمود:

ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج

از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های

سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی

عاید آنها میشود به شرح زیر تعیین میشود:

الف- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به

صاحبان واحد های تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور

منحصرا مربوط به فعالیت های تولیدی و معدنی باشد بیست درصد (۲۰%) پرداختی .

ب- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به

وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی و شهرداری ها بیست درصد (۲۰%) پرداختی.

ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی بیست درصد (۲۰%) پرداختی

د- سایر موارد سی درصد (۳۰%) پرداختی .

تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷-تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

محمد رضا عارف

شماره : ه / ۱۴۷۳۰-۲۰۱ تاریخ: ۳۰/۹/۱۳۹۰

صورتجلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ شورایعالی مالیاتی در مورد تغییر کارفرمایان قراردادها

گزارش شماره ۲۱۶۶۲/۲۳۰/د مورخ ۳/۷/۹۰ معاون محترم مالیات های مستقیم سازمان

امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ ۲۲/۸/۹۰

آن مقام در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶

و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ ۸/۹/۹۰ شورای عالی مالیاتی مطرح

است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم

خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیات

های مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون اخیر الذکر مبادرت

به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاست

های اصل ۴۴ قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار میشونددر خصوص

نحوه اعمال معافیت تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م و در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر

از سوی معاونت مالیات های مستقیم ابراز گردیده است.

تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷-تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

۱- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم

تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م خارج میشوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل

مبلغ قرارداد مشمول مالیات میباشد.

۲- مستنبط از حکم مواد ۹۹ و ۱۴۶ ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۷

ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد میداند لذا

پیمان های قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد

بوده و حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م در مورد آنان تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع

قرارداد جاری خواهد بود.

تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷-تصویب نامه اجرای بند “ب” ماده ۱۰۷

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های

مستقیم ، مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا

و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضا تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و

با ملاحظه مقررات مربوط ، به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید.

دیدگاه خود را بنویسید