تشویقات و جرایم مالیاتی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » تشویقات و جرایم مالیاتی

تشویقات و جرایم مالیاتی

تشویقات و جرایم مالیاتی

تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹(اصلاحی۱۳۸۰)

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و

حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم

اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات

تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی

سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه ی خوش حسابی

از محل وصول های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد بود.

ماده ۱۹۰(اصلاحی ۱۳۸۰)

علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای

پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک در صد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه

تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس

از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبدا احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی هستند نسبت به

تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی

مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه

و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند،

تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

تبصره۱- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود

و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب

مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون

تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی

هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره ی امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت

مالیات متعلفه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف

خواهند بود. همچنین در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت

به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از جهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره۲- چنانچه فاصله ی تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن

مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان

بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور

مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک

تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی

سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱(اصلاحی ۱۳۸۰)

تمام یا قسمتی از جرایم در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابزاری مبنی بر خارج از

اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص

و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

ماده ۱۹۲(اصلاحی ۱۳۹۴)

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به

تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند. مشمول جریمه

غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی

تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی روزنامه های کثیر الانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۹۳(اصلاحی ۱۳۹۴)

نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند

در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست

تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی-تشویقات و جرایم مالیاتی

درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید