تشویقات و بخشودگی مالیاتی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » تشویقات و بخشودگی مالیاتی

تشویقات و بخشودگی مالیاتی

تشویقات و بخشودگی مالیاتی

تشویقات و بخشودگی مالیاتی

ماده ۱۹۵

جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه موضوع

ماده۱۱۴

۲%سرمایه پرداخت

شده

ماده ۱۹۵

جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع آخرین مدیران موضوع ماده ۱۱۴

۱%سرمایه پرداخت

شده

ماده ۱۹۶

جریمه مدیران تصفیه در صورت تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از

تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تامین

۲۰% مالیات متعلق

ماده۱۹۷

جریمه عدم تسلیم لیت حقوق ظرف مهلت مقرر

۲%حقوق پرداختی

ماده۱۹۷

جریمه عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری ظرف مهلت مقرر

۱%کل مبلغ قرارداد

ماده ۱۹۹

عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی در ظرف مهلت مقرر (بجز شرکتهای

دولتی ،شهرداری یا وزارتخانه ها )

۱۰%مالیات پرداخت

نشده

ماده۲۰۰

جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر اسناد رسمی علاوه بر مسئولیت تضامنی

آن

۲۰% مالیات متعلقه

ماده۲۰۱

اظهارات کذب بقصد فرار از پرداخت مالیات با استناد به دفاتر و مدارک

تقلبی در صورت احراز یا خودداری از تسلیم اظهار نامه مالیاتی ،تراز نامه و

حساب سود و زیان برای سه سال متوالی

حبس از ۳ ماه تا ۲

سال و محرومیت از

کلیه معافیت ها و

بخشودگیهای قانونی

در مدت مذکور

ماده۲۱۱

عدم پرداخت یا تقسیط بدهی پس از ابلاغ برگ اجرائی

۱۰%جمع بدهی

مالیاتی +جرائم

متعلقه

تشویقات و بخشودگی مالیاتی-تشویقات و بخشودگی مالیاتی-تشویقات و بخشودگی مالیاتی

ماده۱۶۶

در صورت پرداخت مالیات طی قبوض پیش پرداخت مالیات

به ازاء هر سه ماه زود

پرداخت ۲% آن کسر

خواهد شد

ماده ۱۸۹

قبول تراز نامه و حساب سود و زیان و دفاتر در سه سال متوالی و پرداخت

مالیات هر سال در تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف

۵%اصل مالیات سه

سال مذکور

ماده۱۹۰

جایزه خوش حسابی پرداخت مالیات تا سر رسید مقرر

۱%به ازای هر ماه

تبصره ۱

ماده۱۹۰

در صورت تمکین برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل

۸۰% جریمه متعلقه

تبصره ۱

ماده۱۹۰

ترتیب پرداخت یا پرداخت برگ قطعی مالیات ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ

۴۰%جریمه متعلقه

تبصره۲

ماده۱۹۰

فاصله اعتراض مودی تا تاریخ قطعی شدن مالیات بیش از یکسال بطول

انجامد

جریمه ۵/۲درصد فقط

تا یکسال ادامه می

یابد .

 فهرست معافیتهای مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴

ماده ۲۱

معافیت  اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها یا موسسات

دولتی یا شهرداریها و …. واگذار شود

ماده ۲۵

معافیت وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی

ماده ۵۷

شحخص حقیقی که هیچگونه در آمدی (بجز حقوق بازنشستگی و وظیفه و جوائز و سود ناشی

از سپرده های بانکی )ندارد تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴)در آمد مشمول مالیات ماهانه

مستغلات مالیات معاف می باشد

ماده ۶۷

معافیت از مالیات املاک در زمان اقاله  یا فسخ تا ۶ ماه بعد از معامله

ماده۶۸

معافیت از مالیات نقل و انتقال املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۲۰ به دولت

تملیک می شود

ماده۶۹

معافیت از مالیات نقل و انتفال واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف ده سال از

تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و …

ماده۷۰

معافیت از مالیات نقل و انتقال املاکی که جهت عمران و آبادانی و راهسازی و … به دولت یا

شهرداریها یا

…منتقل می شود

ماده واحده

تفسیر قانونی ماده ۷۰ مبنی بر فعالیت سر قفلی در زمان انتقال جهت عمران و آبادانی و

راهسازی و … به دولت یا شهرداریها ……..